PromikBook: Kommuniké från årsstämma i PromikBook

Se nyheten

PromikBook AB (publ) har per den 23 mars 2016 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:

-          att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget

-          att disponera resultatet enligt styrelsens förslag

-          att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

-          att utse en ny styrelse enligt nedan

-          att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner enligt nedan.

Till ny styrelse valdes enligt förslaget

-          Hans Sandström, ordförande

-          Hans Orre

-          David Carlberg

-          Stefan Wilhelmsson

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner eller utfärda ett eller flera konvertibla skuldebrev om detta är till för finansiering av verksamheten, förvärv, utvidgning av ägarkretsen samt ökning av det egna kapitalet.

Totalt får högst 20 000 000 aktier tillföras genom dessa emissioner och/eller konvertibla skuldebrev.

Alla beslut fattades enhälligt.

Göteborg 2016-03-24

Styrelsen                                                                                                                                                                                             


Se nyheten  Further information about PromikBook

Publicerat: 3/24/2016 9:21:42 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se