Ecoclime: Information om Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) nyemission

Se nyheten

Huvudägaren Celsium Group i Umeå AB har inför den publika nyemissionen i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) (”Ecoclime”) avtalat om att låna ut 3 833 333 aktier i Ecoclime till Emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB.

Nyemissionen uppgår till maximalt 18 000 000 SEK fördelat på 3 000 000 aktier. För det fall nyemissionen övertecknas, har styrelsen bemyndigande att besluta om ytterligare emission av aktier uppgående till maximalt 5 000 000 SEK fördelat på 833 333 aktier.

De som tecknar sig och blir tilldelade aktier i nyemissionen, kommer, efter erlagd betalning och avslutad nyemission, att erhålla aktier direkt. Inga BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer således att utfärdas. Detta möjliggörs av aktielån från huvudägaren Celsium Group i Umeå AB enligt ovan.

De utlånande aktierna täcker såväl nyemissionen (3 000 000 aktier) som eventuell överteckning (833 333 aktier). Aktierna är utlånade till dess att nyemissionen är registrerad på Bolagsverket. Efter registreringen överförs de nya aktierna till Celsium Group i Umeå AB som därmed återfår de utlånade aktierna.

Emissionsmemorandum, övriga villkor och tidplan för nyemissionen finns på bolagets hemsida www.ecoclime.sewww.gcf.se och www.aktietorget.se.

Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 mars 2016. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med maximalt 3 000 000 aktier, samt ytterligare maximalt 833 333 aktier (vid överteckning), till totalt 10 775 870 aktier, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 35,6 procent av totalt antal aktier. Genom nyemissionen, inklusive eventuell överteckning, ökar aktiekapitalet med maximalt 383 333 kronor.

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Ecoclime Comfort Ceilings.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Torbjörn Hansson, CFO
Tel: 070-517 53 29
E-mail: torbjorn.hansson@ecoclime.se


Se nyheten  Further information about Ecoclime

Publicerat: 3/24/2016 10:01:12 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se