Moretime: Stämmokommuniké - Moretime Professional Services AB (publ) - korrigerad version

Se nyheten

Korrigering avser teckningskursen i bemyndigandet om en riktad nyemission av aktier.


Extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm onsdagen den 23 mars 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Bolagsstämman i Moretime Professional Services AB (publ) fattade bland annat följande beslut vid extrastämman den 23 mars 2016.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman fattade beslut om att ändra punkterna 4 och 5 i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

Beslut om företrädesemission

Stämman fattade beslut om en nyemission av högst 28 630 358 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 946 864, 348 kronor.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier m.m. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier. Nyemission får högst omfatta 10 000 000 aktier. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, dvs. 0,35 kronor.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Moretime Professional Services AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, styrelseordförande Moretime
Telefon: 08- 462 67 10

E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel- och delägda bolag verksamma inom nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.


Se nyheten

Publicerat: 3/24/2016 10:58:59 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se