Oncology Venture: Kallelse till årsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

se kallelsen

Aktieägarna i Oncology Venture Sweden AB (publ), 559016-3290, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 10.00 i Nya börssalen, Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2016, och • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 20 april 2016 skriftligen till Oncology Venture Sweden AB, Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 21 70 10 49 eller per e-post info@oncologyventure.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 20 april 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.oncologyventure.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 233 186 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelse och revisor. 12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10) Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Förslag avseende arvode åt styrelse kommer att presenteras senast på årsstämman.

Val av styrelse och revisor (punkt 11) Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Birk, Sanjeevi Carani, Ulla Hald Buhl, Steen Knudsen och Duncan Moore omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Duncan Moore. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsbolag Deloitte AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Venlighedsvej 1, Hørsholm i Danmark samt på bolagets webbplats (www.oncologyventure.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hørsholm i mars 2016 Oncology Venture Sweden AB (publ) STYRELSEN

  För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Buhl Jensen, VD Telefon: +45 21 60 89 22 E-post: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).


se kallelsen  Further information about Oncology Venture

Publicerat: 3/24/2016 12:55:18 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se