Miris: Nyemission övertecknad

see pressmeddelande

Nyemissionen i Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 31 mars 2016, har tecknats till 177 %. Styrelsen har mot den bakgrunden även valt att utnyttja hela den övertilldelningsoption om 25 000 000 aktier som beslutades på extra bolagsstämma den 3 mars 2016.

Sammanlagt har 221 291 137 aktier, motsvarande cirka 89,6 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Resterande 50 584 909 aktier (varav 25 000 000 inom ramen för övertilldelningsoptionen) har tilldelats personer som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen, inklusive övertilldelningsoptionen, är därigenom fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 21,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Av detta belopp tillförs bolaget dryga 19 miljoner kronor kontant, efter emissionskostnader.

I enlighet med styrelsens beslut av den 16 februari 2016, som godkändes av en extra bolagsstämma den 3 mars 2016, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Miris genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,08 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 14 mars 2016 till och med den 31 mars 2016.

Sammanräkningen visar att 221 291 137 aktier, motsvarande cirka 89,6 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 25 584 909 aktier, motsvarande cirka 10,4 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därtill har 25 000 000 aktier tecknats utan företrädesrätt inom ramen för övertilldelningsoptionen. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Garanterna kommer att kvitta sin garantiersättning till aktier i övertilldelningsoptionen.

Genom nyemissionen ökar Bolagtes aktiekapital med 7 250 036,96 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökar med 271 876 046, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen uppgår till 765 628 138.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 8 april 2016. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket senast under vecka 15, 2016. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas tas upp till handel på Aktietorget senast under vecka 16, 2016.

”Jag är mycket stolt och glad över det förtroende och stora intresse som visats i samband med emissionen. Genom det kapital som nu tillförs Miris kan vi tillvarata och vidareutveckla de kommersiella möjligheterna inom marknaden för analys av bröstmjölk till förtidigt födda barn och därmed lägga grunden för finansiell stabilitet och lönsamhet. Jag vill tacka alla våra aktieägare för visat förtroende och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna”, säger Ulf Boberg, VD Miris Holding AB.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Avanza, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Uppsala den 5 april 2016

För ytterligare information kontakta:

Ulf Boberg

VD, Miris Holding AB

Telefon: 073-312 44 90

E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


see pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 4/5/2016 11:34:50 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se