PromikBook: Delårsrapport januari-mars 2016, vinst och högre omsättning

se delårsrapport

 • Nettoomsättningen för januari-mars 2016 uppgick till 974 KSEK (f å 923 KSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 368 KSEK (f å -210 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 46 KSEK (f å -532 KSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till 42 KSEK (få -541 KSEK)
 • Nettoresultatet rensat för aktiverade kostnader och avskrivningar på PromikBook uppgick till 42 KSEK (få -541 KSEK)
 • Resultat per aktie 0,00 SEK (f å -0,01 SEK)
 • Eget kapital per aktie 0,20 SEK (f å 0,24 SEK)

Verksamheten
PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till Promik Analys har presenterats.

Väsentliga händelser januari - mars 2015

 • Kraftigt förbättrat resultat
 • Lanserat unik bankkoppling
 • Anställning av säljare
 • Vi nådde 27 000 användare
 • Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter
 • Skapar dotterbolaget Promik Finans
 • Ytterligare funktionalitet, fler blanketter, CRM, app mm
 • Tre gånger fler affärer jämfört med Q1 2015

Kvartal ett 2016, vinst, kraftig ökning av antalet affärer och högre omsättning

Det första kvartalet 2016 har vi vänt från en rad av kvartalsförluster till vinst. Föregående år vid samma tid utvecklade vi ett nytt användargränssnitt samtidigt som vi tog hjälp av externa företag för försäljningen. Detta skapade en hel del kostnader, varav många var av engångskaraktär.

Vi har fokuserat på att skapa ett positivt resultat i bolaget under kvartalet. Detta har lyckats och vi har nu en bra plattform att stå på för att ytterligare öka omsättningen och skapa resultatförbättrande åtgärder.

Vi har genomfört ett flertal olika åtgärder för att öka antalet betalande användare. Detta har genomförts genom att anställa egen säljpersonal, kraftigt förändra priserna och förändrat innehållet i de olika paketen. Detta är ett arbete som hela företaget är djupt engagerad i och vi räknar med att vi kommer att förändra paketens olika struktur ytterligare under 2016.

Åtgärderna har resulterat i ett positivt resultat samt en ökning i omsättningen i förhållande till kvartal ett 2015. Det som är extra roligt är att antalet affärer har ökat kraftigt i jämförelse med perioden föregående år. Snittintäkten per affär har sjunkit genom paketens lägre priser, förändring mot kvartalsabonnemang istället för årsabonnemang samt utökat utbud av tilläggstjänster. Antalet affärer har ökat med cirka tre gånger i jämförelse med första kvartalet 2015.

Att bygga upp en kraftig försäljning av ett molnbaserat system tar tid och resurser. Det som är mycket positivt är dock att den försäljning som finns ger ett mycket högt netto när väl kunden betalar sina abonnemangsfakturor och är nöjd med systemet. Det hårda arbetet betalar sig längre fram.

I vår kundtjänst har vi ett stort antal bokföringsfrågor. Detta innebär att vi kommer att börja erbjuda kursverksamhet och e-kurser inom bokföringsområdet. På det viset lyfter vi våra användares kunskaper, minskar belastningen på kundservice och skapar mer intäkter. Kursverksamheten har redan börjat med grundläggande kurser i PromikBook och kommer att utökas med kunskapsbaserade kurser inom redovisningsområdet under kvartal två 2016.

Promik Finans är bildat och väntar på att projekten Sportnik och Bokbörsen ska färdigställas. Vi räknar därför med att bolaget Promik Finans ska börja generera intäkter under det andra kvartalet 2016. För närvarande arbetar vi dessutom med olika finansieringslösningar också för PromikBooks vanliga användare. Detta är något som vi vill erbjuda PromikBooks användare under kvartal tre 2016.

För Promik Analys har vi utvecklat en separat användargränssnitt baserat på PromikBooks plattform. Vi arbetar vidare med gränssnittet och funktionaliteten så att vi under första halvan av 2016 kan börja leverera de första tjänsterna baserad på det nya utseendet.

Välkommen till PromikBook och på återhörande

Hans Orre

Produkter inom PromikBook AB

Internettjänsten PromikBook

Den molnbaserade tjänsten www.promikbook.com har idag cirka 27 000 användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys.

www.promikbook.com lanserades under hösten 2012. Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en allt större omfattning.

Under 2013 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under 2014. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för bokföring och fakturering.

Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar:

Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen.

Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för
användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer.

Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller ännu mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare.

Guld: Guldpaketet innehåller även funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag enkelt göra avancerade simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden.

Utöver dessa grundpaket finns nu också paket för:

Analys: Komplett analysfunktion med balans-, resultat och likviditetsbudget.

Koncern: Möjlighet att slå samman en grupp av företag när det gäller rapportering, budgetering och upprättande av prognoser.

Kostnaden per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande:

Gratis: 0 kronor

Brons: 49 kronor

Silver: 99 kronor

Guld: 149 kronor

Analys: 599 kronor

Koncernrapportering: 1 399 kronor

Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag som finns i koncernen.

Transaktionsbaserade tjänster

Utöver de paketlösningar som finns i www.promikbook.com har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande:  

 • Inkassotjänst
 • Fakturabelåning
 • Scanning av leverantörsfakturor
 • Kuvertering och frankering av fakturor
 • Automatisk påminnelsehantering
 • Lönespecifikationer

Utbildningsverksamhet

PromikBook har under tidigare år bedrivit kursverksamhet inom ekonomistyrning. Någon kursverksamhet bedrivs inte för närvarande. Detta affärsområde har återupptagits under 2016 och utbudet kommer att innefatta utbildningar inom tjänsten www.promikbook.com samt internetbaserat kursutbud inom ekonomi och ekonomistyrning.

Koncernens resultat och ställning per 20160331

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 974 KSEK (få 923 KSEK)

Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till 368 KSEK och nettoresultatet till 42 KSEK.

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2016 uppgick PromikBooks banktillgodohavanden till 14 KSEK (f å 65 KSEK). PromikBook hade per den 31 mars långfristiga skulder om 382 KSEK (f å 2 284 KSEK) varav checkräkningskredit KSEK 169 (f å 508 KSEK) och övriga skulder 213 KSEK (f å 1 776 KSEK).

Investeringar

PromikBooks totala investeringar 31 mars 2016 uppgick till 10 660 KSEK (f å 10 660 KSEK) och avsåg investeringar i utvecklingskostnader med 10 660 KSEK (f å 10 660 KSEK).

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med 322 KSEK i avskrivningar på tidigare års utvecklingskostnader.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars uppgick det egna kapitalet i PromikBook till 12 364 KSEK (f å 10 824 KSEK) varav KSEK 1 340 (f å 988 KSEK) utgjordes av bundet eget kapital och 11 024 KSEK (f å 9 836 KSEK) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 60 849 440 stycken aktier med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. PromikBooks soliditet uppgick den 31 mars 2016 till 93 procent.

Per den 31 mars 2016 hade PromikBook 5 anställda. Många anställningar har skett från mitten till slutet av perioden varför de påverkat personalkostnaderna marginellt.

Insynsperson                                       Position                                                        Innehav                  Förändring

Hans Orre                                             Verkställande direktör                        14 998 886                                    0

Hans Sandström                                  Styrelseordförande                                1 665 965                                    0

David Carlberg                                     Styrelseledamot                                         241 929                                    0

Stefan Wilhelmsson                            Styrelseledamot                                                      0                                    0                

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2016 hade PromikBook fem ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i PromikBook AB (publ) handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 480 aktieägare per den 31 mars 2016.

Aktieägare                                                            Antal aktier                 Andel röster %             Andel kapital %

Hans Orre                                                              14 998 886                                 24,6%                              24,6%                

John Erik Eriksson                                                   5 952 571                                    9,8%                                9,8%

Nordnet Pensionsförsäkring                                5 225 798                                    8,6%                                8,6%

Eva Orre                                                                   3 656 484                                    6,0%                                6,0%

Aggregate Media Fund                                          3 100 000                                    5,1%                                5,1%

Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1.

Nyttjandeperioden för www.promikbook.com har bestämts till tio år. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning.

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

 • Halvårsrapport 22 augusti 2016
 • Kvartalsrapport tre 10 november 2016
 • Bokslutskommunike 10 februari 2017

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

12 april 2016

PromikBook AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04 Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail: hans.orre@promikbook.com  | Hemsida http://www.promikbook.com se delårsrapport  Further information about PromikBook

Publicerat: 4/12/2016 8:47:22 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se