Miris: Kvartalsrapport 1, 2016

Se hela rapporten från Miris

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2016

·         Nettoomsättningen uppgick till        2 650 tkr (1 511 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till     -3 081 tkr (-4 244 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till    -3 081 tkr (-4 244 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser

 • Miris studier för ansökan om FDA-godkännande avslutade,
 • Miris kallar till extra bolagstämma, angående nyemission,
 • Miris genomför nyemission med teckningstid 14-31 mars
 • Miris får order på analysinstrument för mejerimjölk (DMA) från Kina,

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Miris nyemission tecknad till 177 %, bolaget tillförs 21,7 mkr före emissionskostnader,
 • Miris skickar ut ett säkerhetsmeddelande och avråder användare att göra berikningsgrundande analyser med HMA för nutrition av för tidigt födda barn.

Med anledning av en anmälan om ”negativa händelser och tillbud med medicinska produkter” rörande ett Miris instrument Human Milk Analyzer (HMA) för näringsanalys av modersmjölk har bolaget skickat ut en FSN till samtliga berörda sjukhus och användare i Sverige. Det rapporterade felet skulle eventuellt kunna leda till felnutrition av förtidigt födda barn. Avvikelsen har rapporterats till Läkemedelsverket och har även publicerats i den nationella databasen Reidar.

Bolaget ser allvarligt på den inträffade händelsen och kan inte utan vidare utredning helt utesluta att flera instrument omfattas av det rapporterade felet. Därför avråder Miris – som en ren försiktighetsåtgärd - från att använda instrumenten för berikningsgrundade analyser av modersmjölk till förtidigt födda barn tills dess att alla levererade instrument har kontrollerats.

Miris genomförde en genomgripande kvalitetsuppgradering av sin produktionsprocess från november 2014 till sommaren 2015. Uppgraderingen omfattade alla delar av analysinstrumentets komponenter samt programmering och kalibrering. Det instrument som nu rapporterats är levererat 2012. Miris har korrigerat kalibreringsfelet och instrumentet används åter i verksamheten.

VDs kommentar

Årets första 3 månader har haft fokus på fyra viktiga aktiviteter, FDA-ansökan, utveckling av standardlösning, kundbearbetning och försäljning samt finansiering.

De studier som avslutades i USA i mellandagarna 2015/2016 sammanställs nu tillsammans med instrumentbeskrivning, övriga tester och studier samt beskrivning av mjukvaran med kravspecifikation och riskanalys. Planen var att en komplett ansökan skulle ha skickats in till FDA under mars månad, men arbetet har varit mer komplicerat och tagit längre tid än planerat. Bolaget arbetar tillsammans med en amerikansk rådgivare med stor erfarenhet av FDA-ansökningar. Målsättningen är att skicka in ansökan snarast.

Efterfrågan och behovet av en standardlösning (syntetisk bröstmjölk) för att användaren själv skall kunna validera sitt analysinstrument ökar nu markant i Europa. I USA är en sådan standardlösning för analysinstrument som används inom sjukvården ett krav för att få marknadstillstånd att sälja analysinstrumentet. Bolaget diskuterar med flera olika tänkbara samarbetspartners i detta viktiga projekt som kommer att projektledas av Miris men genomföras helt av en extern partner. Målsättningen är att ha en standardlösning kommersiellt tillgänglig senast under december 2016.

Bolaget har börjat året med intensiv kundbearbetning och marknadsföring av sina produkter. Deltagande på tre internationella konferenser, ISRHML i Kapstaden, Sydafrika,The Neonate i Shanghai, Kina samt efter periodens utgång HMBANA i Orlando, USA. Två nya distributörsavtal har tecknats för marknaderna i Litauen/Lettland och Tjeckien/Slovakien. Ett flertal avtalsförhandlingar pågår som kommer att generera försäljning senare under året. Stora förväntningar finns på marknaden för HMA i Brasilien. Tyvärr har både politiskt och ekonomisk kaos i kombination med Zika-virusepidemien påverkat marknaden negativt. Trots detta ser Miris ljust på möjligheterna i Brasilien där vi nu arbetar intensivt tillsammans med Business Sweden och lokala Rotaryföreningar i Brasilien.

Bolaget genomförde under mars månad en lyckad nyemission på 19,7 mkr med en övertilldelningsoption på 2 mkr. Emissionen blev tecknad till 177% vilket gjorde att övertilldelningsoptionen utnyttjades. Bolaget tillfördes dryga 19 mkr efter emissionskostnader vilken i sin helhet inbetalades under april månad. Emissionslikviden skall främst användas för att:

 • slutföra och skicka in ansökan till FDA för marknadsgodkännande i USA samt arbeta med motsvarande ansökningar på andra marknader,
 • utveckla en standardlösning (syntetisk bröstmjölk) som kunden använder för att kontrollera kalibreringen,
 • fortsätta att bygga upp en proaktiv, kundorienterad, kostnadseffektiv och målmedveten försäljnings- och marknadsorganisation,
 • öka samarbetet med internationella opinionsbildare under 2016 i främst Europa och USA och under 2017 på fler marknader,

Den positiva försäljningstrenden från sista kvartalet 2015 håller i sig in i första kvartalet 2016. Nettoomsättning blev drygt 1,1 mkr bättre än motsvarande period 2015 och rörelseresultatet blev knappt 1,2 mkr bättre än samma period 2015. Bruttovinsten för perioden ligger strax över 80 %.

Säkerheten kommer alltid i främsta rummet för Miris. Med anledning av anmälan till läkemedelsverket tidigare i april vill jag poängtera att vi arbetar intensivt med att säkerställa funktionen av alla Miris HMA som används i Sverige och har under veckan som gått besökt samtliga användare. Jag beklagar att förtidigt födda barn kan ha blivit felnutrierade. Vi kommer även att kontakta våra internationella distributörer och kunder.

Jag ser framför mig ett spännande 2016 efter den lyckade kapitalanskaffningen i mars. Vårt fokus ligger på att rulla ut vårt nya uppgraderade instrument för mjölkanalys, ansöka om marknadsgodkännande i USA, utveckla en standardlösning för HMA samt fortsätta bygga ut vårt distributörsnät. Målet är som tidigare att göra Miris till ett lönsamt bolag och att förse världens barn, både förtidigt födda och lite äldre, med mjölk av hög kvalitet.

Ulf Boberg

VD i Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för första kvartalet uppgick till 2 677 tkr (1 553 tkr) vilket är bättre än Q1 2015. Nettoomsättning för perioden var 2 650 tkr att jämföras med 1 511 tkr för samma period 2015.. Resultatet efter skatt för Q1 2016 uppgick till -3 081 tkr (-4 244 tkr).

En ökad försäljning och bättre kostnadskontroll bidrar till det bättre resultatet.

 Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen under första kvartalet inkluderar 25 HMA som såldes och förskottsbetalades i december, 2015 men levererades och därmed resultatfördes under första kvartalet 2016 i enlighet med gällande redovisningsprinciper.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Första kvartalet 2016 har HMA-instrument levererats till Kina, Tyskland, Frankrike, Indien, Australien, Japan och Norge.

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser

Under året har DMA-instrument levererats till Kina. Leveransen av den stora ordern till Bangladesh under Q1, 2014 utvärderas fortfarande av kunden, Milk Vita.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument om vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.

Kostnader

Kostnad för sålda varor uppgick under 2016 till 717 tkr (1 251 tkr).

Övriga externa kostnader ökade till 1 596 tkr (1 454 tkr).

Personalkostnaderna ökade till 2 864 tkr (2 534 tkr) beroende på nyanställningar.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar har minskat till 352 tkr (467 tkr).

Finansiell ställning

Bolagets kassa vilken inte till någon del inkluderar den under mars genomförda emissionen uppgick per den 31 mars 2016 till 28 tkr (8 191 tkr) till vilket ska läggas en outnyttjad checkkredit på 651 tkr (2 200 tkr) av en total checkkredit om 2 200 tkr (2 200 tkr). Dvs totala disponibla medel per den 31 mars uppgick till 679 tkr (10 391 tkr)

Bolaget tillfördes dryga 19 mkr, efter emissionskostnader, i mitten av april efter den lyckosamma emissionen som genomförts under mars månad. Därmed har kassan stabiliserats. Försäljning under året kommer ytterligare stabilisera likviditeten.

De räntebärande skulderna inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 31 mars till 10 141 tkr (5 653 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 28 tkr (8 191 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 10 113 tkr      (-2 538 tkr). Det egna kapitalet, vilket inkluderar den tecknade men vid periodens utgång ännu ej inbetalda emissionen, uppgick per den 31 mars till 11 706 tkr (6 147 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda uppgick under Q1 2016 till 12,9 personer (12).

 Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under första kvartalet 2016 uppgick till 150 tkr (150 tkr). Resultatet efter skatt var -1 412 tkr (-1 149tkr). Kassa och bank uppgick till 25 tkr (7 562 tkr) per den 31 mars 2016 och det egna kapitalet, efter genomförd emission, summerade till 38 880 tkr (34 660 tkr). Soliditeten uppgick den 31 mars 2016 till 78 procent (83 procent).


Se hela rapporten från Miris  Further information about Miris

Publicerat: 4/22/2016 8:30:17 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se