Miris: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Se pressmeddelandet

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 16 maj 2016 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen om totalt 6.774.732 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Ulf Boberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande planer berördes.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor per år för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande beslutades om ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att välja följande styrelse:

  • §  Ingemar Kihlström, som även utsågs till styrelsens ordförande (omval)
  • §  Finn Bitsch Björklund (omval)
  • §  Hans Åkerblom (omval)
  • §  Inger Andersson (omval)
  • §  Ola Magnusson (nyval)

Ola Magnusson, 67 år, har mer än 40 års erfarenhet av läkemedel och medicinteknik, främst som VD eller som ansvarig för marknadsföring och försäljning. Ola Magnusson har arbetat i såväl större som mindre bolag och har även erfarenhet från publika bolag.

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå.

F. Emissionbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.


Se pressmeddelandet   Further information about Miris

Publicerat: 5/17/2016 8:22:18 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se