PromikBook: Kallelse till extra bolagsstämma i PromikBook AB (publ)

Se pressmeddelandet

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) 556217-5157 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 september 2016 klockan 20.00, Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 22 september 2016, och dels anmäla sig till bolaget. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 den 22 september 2016. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev eller e-post till PromikBook AB (publ), Kämpegatan 3, 411 04 Göteborg, info@promikbook.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 22 september 2016, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
 6. Beslut om utgivande av konvertibelt skuldebrev
 7. Övriga frågor
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till Beslut om utgivande av konvertibelt skuldebrev punkt 6.

Styrelsen föreslår bolagsstämman i enlighet med ett styrelsebeslut den 13 juli 2016 att bolaget ger ut konvertibelt skuldebrev riktad till personalen och personer vilka arbetar eller på annat sätt hjälper bolaget med dess utveckling, försäljning och administration. De pengar som bolaget erhåller i samband med utgivande av konvertibla skuldebrev ska i första hand användas för utveckling av PromikBooks dotterbolag PromikFinans AB och i andra hand till ny funktionalitet i det internetbaserade systemet www.promikbook.com.

Genom att låna pengar till 4,5% ränta och samtidigt finansiera andra företags fakturor med högre ränta kommer detta att öka resultatet i koncernen PromikBook i sin helhet. Samtidigt ger det personer som arbetar med bolagets utveckling ett incitamentsprogram. Den konverteringskurs som föreslås har beräknats utifrån en genomsnittskurs under två månader innan styrelsebeslutet med en rabatt om 5%.

Bolaget föreslås ge ut konvertibla skuldebrev till ett totalt belopp om 1,9 miljoner kronor, med en årlig ränta om 4,5% samt konvertering till aktier i bolaget med en konverteringskurs om 0,27 kronor under tiden 2018-09-01 till och med 2018-10-31. Innehavaren har en rätt att konvertera till aktier men inte en skyldighet. Om konvertering sker av alla skuldebrev innebär det en utspädningseffekt om 11,56% med hänsyn taget till dagens antal aktier i PromikBook.

Styrelsen föreslår att de konvertibla skuldebreven fördelas enligt följande, beloppen angivna i svenska kronor.

David Carlberg                  100 000
Hans Sandström                100 000
Anders Edvardsson           200 000
Klas Moreau                      200 000
Hans Orre                          500 000
Niklas Jirdén                       50 000
Aneta Blazhevska                50 000
Karl Jonsson                     500 000
Roger Malmgren                200 000

Summa                          1 900 000        

Göteborg 12 september 2016

PromikBook AB (publ.)

Styrelsen


Se pressmeddelandet  Further information about PromikBook

Publicerat: 9/12/2016 4:22:05 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se