Miris: Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2016

Se hela delårsrapporten

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.


1/1–30/9, 2016

·         Nettoomsättningen uppgick till                         5 443 tkr (5 523 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till                   -14 697 tkr (-11 323 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till                  -14 697 tkr (-11 323 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 kr/aktie (-0,02 kr/aktie)

 

1/7–30/9, 2016

·         Nettoomsättningen uppgick till                      1 196 tkr  (1 991 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till                   -4 652 tkr (-3 410 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till                  -4 652 tkr (-3 410 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under tredje kvartalet (1/7–30/9)

 • Miris inleder ett samarbete med ett holländskt bolag för utveckling av standardlösning för validering av HMA-instrumentet
 • FDA lämnar en första indikation på bolagets ansökan om marknadsgodkännande
 • Miris skriver 3-årigt avtal med rysk distributör avseende försäljning av instrument för analys av mejerimjölk till ett värde av ca 5,2 mkr första avtalsåret
 • Miris träffar överenskommelse om en kortfristig lånefinansiering om totalt 6 MSEK med en av bolagets huvudägare, Hans Åkerblom, samt ytterligare en person som ej är aktieägare eller närstående.
 • Miris kallar till extra bolagstämma

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Miris får ny VD, Camilla Myhre Sandberg
 • Forskare i USA beställer 2 st HMA
 • Extra bolagstämman beslutar om ny bolagsordning och att bemyndiga styrelsen att, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner

Miris rapporterade i föregående rapport om en anmälan om ”negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter” rörande ett Miris-instrument för analys av bröstmjölk (HMA).

Avvikelsen rapporterades till Läkemedelsverket (LV) som i sin tur rapporterade till övriga EES-länder. Miris har därefter genomfört kontroller, valideringar, av huvuddelen av sålda HMA, vilka används för berikningsgrundande analys. Arbetet beräknas vara helt klart i slutet av året 2016. Avrådan att använda instrumenten har succesivt tagits bort efter att dessa kontroller genomförs.

Bolaget har efter periodens utgång haft ett möte med LV där händelseförloppet i samband med incidenten gicks igenom och vilka åtgärder bolaget vidtagit för att undvika liknande händelser i framtiden.

VD:s kommentar

Incidenten i april påverkade nettoomsättningen under andra kvartalet och fortsätter att påverka nettoomsättning negativt under tredje kvartalet. På grund av mängden av alla kundbesök och medföljande valideringar ökade även kostnaderna signifikant. Detta tillsammans gjorde det nödvändigt för Miris att ta upp nya lån vilket ledde till att en överenskommelse träffades under augusti månad där 6 MSEK tillfördes bolaget. För att säkerställa den långsiktiga driften kallade bolaget till en extra bolagsstämma för att be stämman om ett bemyndigande att genomföra en framtida kapitalanskaffning.

Under tredje kvartalet har personal från Miris besökt och validerat huvuddelen av de HMA instrument som används för berikningsgrundande analyser. Arbetet beräknas vara avslutat under 2016.

Arbetet med bolagets FDA-ansökan som lämnades in den 22 juni fortlöper enligt plan. Bolaget har fortlöpande dialog med FDA för att underlätta arbetet och insamlingen av den kompletterande information som myndigheten efterfrågar.

Arbetet med att utveckla en standardlösning (i form av en syntetisk bröstmjölk) fortlöper också enligt plan.

Bolaget fortsätter sin kundbearbetning och marknadsföring. Under tredje kvartalet medverkade Bolaget vid en internationell neonatalkonferens i Turin i Italien. I samband med konferensen diskuskuterades den Italienska marknaden med en potentiell distributör. Två HMA-instrument såldes under tredje kvartalet till USA och dessa ska användas för forskningsändamål. Denna närvaro i USA är väldigt viktig i väntan på det kommande regulatoriska godkännandet. Under tredje kvartalet utvärderades vårt DMA-instrument av en distributör för den Japanska mejerimarknaden. Distributören blev nöjd med utfallet av utvärderingen och besöker Miris under kvartal fyra för avtalsdiskussioner.

Den positiva försäljningstrenden från sista kvartalet 2015 som höll i sig in i första kvartalet 2016 blev tyvärr bruten av den anmälda incidenten i april. Noterbart är att, trots incidenten, ligger nettoomsättning för årets första nio månader på samma nivå som motsvarande period 2015. Däremot slår incidenten igenom på kostnadssidan av förklarliga skäl.

Den 4 oktober tillträdde jag som ny VD för Miris Holding AB. Jag ser en stor potential i Miris och ser fram emot att bidra till att verka för att utveckla den ännu outvecklade marknaden för att stödja för tidigt födda barn. Incidenten från april har uppenbarligen varit tuff för bolaget men har även fört positiva saker med sig. Bolaget har träffat sina kunder i samband med valideringen av HMA-instrumenten och har därmed lärt känna sina kunder på plats och samtidigt sett deras behov på ett unikt sätt och på det skall vi bygga starka relationer för framtiden.

Bolagets mål ligger fast, att göra Miris till ett lönsamt bolag och att förse världens barn, både förtidigt födda och lite äldre, med mjölk av hög kvalitet.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för perioden januari till september uppgick till 6 029 tkr (5 645 tkr) varav 328 tkr (0 tkr) avser aktiverat eget arbete. Rensat för aktiveringskostnader är den underliggande rörelseintäkten 2016 i paritet jämfört med motsvarande period 2015. Resultatet efter skatt till och med kvartal 3, 2016 uppgick till -14 697 tkr (-11 323 tkr). Det sämre resultatet jämfört med 2015 förklaras av att personalkostnaderna har stigit till följd av lönejusteringar relaterad till ökad kompetens, lönerevision, kostnader direkt hänförliga till incidenten med anmälan till Läkemedelsverket och övriga externa kostnader som ökat för tf produktionschef. Kostnader av engångskaraktär om 1 070 tkr relaterat till valideringsarbetet belastar resultatet.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen under tredje kvartalet 2016 har påverkats negativt av incidenten i april.

Nettoomsättningen för Q3 2016 slutade på 1 196 tkr (1 991 tkr). För årets nio första månader blev nettoförsäljningen 5 443 tkr vilket skall ställas mot 5 523 tkr för 2015.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets tredje kvartal har HMA-instrument levererats till följande länder: England och Schweiz .

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser

Under årets tredje kvartal har DMA-instrument levererats till följande länder: Japan och Ryssland.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontrollösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.

Kostnader

Kostnad för sålda varor ökade marginellt till och med september till 3 545 tkr (3 449 tkr). Övriga externa kostnader har ökat, 6 581 tkr (4 615 tkr). Det beror på kostnader för validering av instrument enligt tidigare beskriven händelse, konsultkostnader för tf produktionschef och ökade reskostnader för marknadsaktiviteter. Personalkostnaderna ökade till 9 037 tkr (7 349 tkr). Det beror huvudsakligen på lönejustering relaterad till ökad kompetens och lönerevision 2016.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 4 329 tkr (230 tkr). Aktiveringen 2016 avser ansökan om FDA-godkännande i USA, utveckling av standardlösning och vidareutveckling av kyvetten.

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 30 september 2016 uppgick till 5 411 tkr (1 492 tkr). Checkräkningskrediten avslutades under perioden och kreditutrymmet kvarstår därmed inte.

Bolagets kassa har försvagats p g a av utebliven försäljning under andra och tredje kvartalet, främst på grund av anmälan till Läkemedelsverket samt kvalitetsproblem i Kina. Det kvalitetsförbättrande arbete som bolaget genomfört under 2015 fortsätter med oförminskad intensitet.

För att hantera den kortsiktiga likviditeten har Miris, under tredje kvartalet, slutit en överenskommelse om en kortfristig lånefinansiering om totalt 6 MSEK med en av bolagets huvudägare, Hans Åkerblom, samt ytterligare en person som ej är aktieägare eller närstående

Kostnaderna för det fortsatta valideringsarbetet, FDA-ansökan och utvecklingen av en standardlösning, tillsammans med försäljningstappet förorsakat av incidenten i våras, innebär att det föreligger ett ytterligare finansieringsbehov utöver de 6 MSEK som beskrivs ovan för att de värden som finns i Miris ska bibehållas och att verksamheten ska kunna fortgå. Detta finansieringsbehov kan lösas genom ökad försäljning, genom att utvecklingsarbete skjuts upp alternativt läggs ned eller genom extern finansiering i form av lån eller eget kapital. Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare till åtminstone årsskiftet. Miris bedömning är att endast en försäljningsökning under andra halvåret 2016 inte är en tillräcklig åtgärd för att säkerställa finansieringen. Det är därför styrelsens bedömning att ytterligare kapitalanskaffning inte kan uteslutas. Styrelsens bedömning är mot bakgrund av de planer och alternativ som finns att det ska vara möjligt att finansiera den fortsatta verksamheten. Det ovan beskriva upptagna lånet om 6 MSEK kan komma att kvittas till nya aktier i en sådan framtida kapitalanskaffning. För att säkerställa den långsiktiga driften kallade bolaget till en extra bolagsstämma för att be stämman om ett bemyndigande att genomföra en framtida kapitalanskaffning. Den extra bolagstämman hölls den 12/10, alltså efter periodens utgång. Stämman beslutade om ny bolagsordning samt bemyndigade bolagets styrelse att, intill nästa ordinarie stämma, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner.

De räntebärande skulderna uppgick per den 30 september till 11 602 tkr (5 433 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 5 411 tkr (1 492 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 6 191 tkr (3 941 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 september till -1 870 tkr (-901 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 23 630 tkr (22 607 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 13,7 personer (14).

 

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under årets tre kvartal 2016 uppgick till 450 tkr (450 tkr). Resultatet efter skatt var -14 702 tkr (-13 236 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 5 089 tkr (950 tkr) per den 30 september 2016 och det egna kapitalet summerade till 23 630 tkr (22 607 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2016 till 65 procent (77 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är idag verksamt på två olika områden av mjölkanalys där Miris teknologi är väl etablerad, bröstmjölksanalys och mejerimjölksanalys. Bolaget har under flera år sålt sina analysinstrument, HMA (Human Milk Analyzer) och DMA (Dairy Milk Analyzer), på en global marknad och idag finns cirka 500 instrument installerade världen över. Den kommersiella potentialen är mycket stor både för Miris HMA och DMA och de närmaste åren kommer bolaget fortsatt att vara verksamt inom båda marknadsområden. För att nå maximal tillväxt bedöms dock en marknadsfokusering vara nödvändig på längre sikt.

Miris säljer sitt instrument för analys av bröstmjölk HMA, med tillhörande Sonicator för provberedning, i mer än 25 länder och finns idag representerat på alla kontinenter.

 

Distribution och försäljning

Idag sker huvuddelen av försäljningen via Miris distributörer och agenter, vilka täcker cirka 35 länder i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland, Syd-/Mellanamerika samt Afrika. Det globala nätverket av distributörer och agenter säkerställer en försäljnings- och supportorganisation, som verkar nära respektive marknad och är en av grunderna för en effektiv tillväxt. Under året har diskussioner inletts med ett flertal nya distributörer som förväntas resultera i flera nya samarbetsavtal under 2016. Ett fåtal distributörer har avslutats och ersatts med nya samarbetspartners.

QA och Regulatory

En ansökan till FDA om marknadsgodkännande inlämnades den 22 juni. Frågor och kommentarer med kompletteringar mottogs under senare delen av augusti. Bolaget har nu 180 dagar på sig att komplettera sin ansökan med de uppgifter som FDA efterfrågar.

 

Produktion

Miris olika produkter tillverkas i Sverige av olika underleverantörer. Endast ett fåtal komponenter köps in från utlandet i de fallen motsvarande kvalitet inte finns att uppbringa nationellt. Det slutmonterade instrumenten levereras till Miris för kalibrering och kvalitetskontroll innan leverans till kund.

Miris verksamhet är certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO13485/ISO9001. Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta och Miris HMA är i Sverige registrerad av Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA:n godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Sydkorea, Japan och Indonesien.

Produktutveckling

Miris startade ett samarbete med ett holländskt bolag för utveckling av en standardlösning (i form av syntetisk mjölk) för kundvalidering av HMA-instrumentet.

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

DMA                      Dairy Milk Analyzer, mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk.

HMA                      Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSsolver™        Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Sonicator    I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris Sonicator används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten. Miris Sonicator är anpassad till Miris HMA och DMA.

Miris Check          Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner       Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2016 uppgick till 765 628 138 stycken med en röst vardera.

Optionsprogram

Samtliga utestående optioner har omräknats baserat på den företrädesemission som genomfördes i mars 2016. Ingen förändring av utestående optioner har skett under kvartalet. Efter periodens utgång har tidigare VD hembjudit 75% av sina teckningsoptioner i enlighet med optionsavtalet.
Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter av s k styrelseaktieägarprogram. Fem styrelseaktieägarprogram finns för åren 2009, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget belastas löpande för beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,12 och 0,37 kronor per aktie. För mera information hänvisas till årsredovisningen 2015.

Om alla, enligt stämmobeslut, tilldelade 4 534 313 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen omvandlas till aktier, kommer maximalt 8 800 195 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 1,15 procent.
Teckningsoptioner till anställda

Årsstämman 2015 beslutade att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner att fördelas till bolagets ledning och personal. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Ledande befattningshavare och övrig personal erbjuds att förvärva teckningsoptioner till en marknadsmässig premie. Tidigare VD tecknade 1 350 000 optioner, övrig ledningsgrupp tillsammans tecknade 3 250 000 optioner och övrig personal tecknade tillsammans 4 900 000 optioner. 500 000 optioner blev aldrig tecknade. Varje teckningsoption medför efter omräkning efter den företrädesemission som genomförts i mars 2016 rätten att, fram till den 30 juni 2018, teckna 1,1 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs av 0,09 kronor. Om samtliga 9 500 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier därmed att öka med maximalt 10 450 000 aktier vilket ger en utspädning om 1,36 procent.

Teckningsoptioner enligt samarbetsavtalet med Danone Nutricia Early Life Nutrition

Danone Nutricia Early Life Nutrition (DNELN) har tecknat vederlagsfria optioner med rätt att under perioden t o m den 7 juni 2017 vid ett tillfälle teckna nya aktier, efter omräkning med anledning av företrädesemissionen, till en kurs om 0,05 kronor per aktie, motsvarande upp till 14 procent av aktiekapitalet och rösterna i Miris Holding AB efter full utspädning, inkluderat utestående optioner, vid tiden för utnyttjandet. Detta skulle addera högst 127 770 891 aktier.

Finansiella mål

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Anmälan till Läkemedelsverket angående ett HMA-instrument i april 2016 har inneburit att försäljningen bromsats upp. Resterande del av 2016 kommer innebära intensivt arbete för att validera och återupprätta bolagets anseende efter incidenten. De närmaste åren kommer att vara helt avgörande för hur väl Miris kan positionera sig och utnyttja sitt försprång på en växande HMA-marknad. Finansieringen i mars 2016 var planerad som en finansiering för expansion, men efter incidenten i april tvingades bolaget ta upp ett lån i augusti för att stabilisera kassan. När bolaget genomfört valideringar av de HMA som används för berikningsgrundande analys är det, som framgår på sidan 5, styrelsens bedömning att en ytterligare kapitalanskaffning inte kan uteslutas. Därefter bör Miris ha goda möjligheter att nå ett nollresultat för 2017 och visa lönsamhet från 2018 och framgent.Se hela delårsrapporten  Further information about Miris

Publicerat: 10/28/2016 8:12:26 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se