Miris: Offentliggörande av prospekt avseende Miris företrädesemission och information om investerarträffar

Se pressmeddelande

Styrelsen i Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission vars villkor offentliggjordes den 14 november 2016

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningstiden löper från den 25 november till och med den 9 december 2016.

Prospektet avseende Miris företrädesemission finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (http://miris.se/overview/share-issue-nyemission-november-2016/) och på AktieInvests hemsida (https://www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag) samt på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Senast i samband med att teckningstiden inleds kommer även teaser och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt att publiceras på hemsidorna. Fullständig information om företrädesemissionen med analys av Bolaget finns även på beQuoted, (http://miris.emissioner.se) och på Analysguiden (http://www.aktiespararna.se/analysguiden/)

Prospektet kan även beställas från Miris, info@miris.se eller via telefon 070 869 68 60. AktieInvest agerar emissionsinstitut.

I samband med företrädesemissionen kommer Miris och Miris VD även att delta i informationsträffar för att informera om Bolagets verksamhet och framtidsplaner vid följande tillfällen:

24 november, Avanza Börsdag, Stockholm

28 november, Stora Aktiedagen, Stockholm

29 november, Investerarkväll på Militärselskapet, Stockholm          

6 december, Investerarmöte, Stockholm

7 december, FemInvest, Stockholm

Uppsala den 23 november 2016

För ytterligare information kontakta:

Camilla Myhre Sandberg, VD

Miris Holding AB (publ)

Telefon: 070-388 13 72

E-post: camilla.sandberg@miris.se

Om Miris

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB (publ) är noterat på AktieTorget. För mer information, se www.miris.se.

Denna information är sådan information som Miris är skyldig att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2016.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Miris, varken från Miris eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Miris kommer endast att ske genom det prospekt som publicerats bland annat på Bolagets webbplats. Prospektet innehåller riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i prospektet.

Varken prospektet eller detta dokument får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 11/23/2016 4:42:09 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se