RhoVac: Kommuniké från extra bolagsstämma i RhoVac AB

Se pressmeddelandet

Idag, den 10 januari 2017, hölls extra bolagsstämma i RhoVac AB. Nedan följer det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade om en riktad nyemission enligt följande villkor:

 1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 30 333,78 kronor genom nyemission av högst 168 521 aktier envar med ett kvotvärde om 0,18 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 8,30 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 1 398 724,30 kronor.
 2. att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Swedish Growth Fund AB.
 3. att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden.
 4. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 5. att de nya aktierna skall tecknas senast den 20 januari 2017.
 6. att de nya aktierna skall betalas kontant med 8,30 kronor per aktie senast 4 bankdagar efter utsänd avräkningsnota.
 7. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
 8. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.
 9. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.
 10. att bolagsstämmans beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till beslutet att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att möjliggöra för Swedish Growth Fund AB att fullgöra sitt garantiåtagande och teckna nya aktier i bolaget motsvarande den andel av teckningsoptioner av serie TO 1 som inte tecknades av innehavarna under lösenperioden.

Teckningskursen är fastställd till samma teckningskurs som för teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.


Se pressmeddelandet  Further information about RhoVac

Publicerat: 1/10/2017 11:45:48 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se