CombiGene: Kallelse till extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ)

Se kallelsen

Aktieägarna i CombiGene AB (publ), org. nr. 556403-3818, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 januari 2017 kl. 10.00 i lokalen Tellus på adress Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Rösträttsregistreringen börjar en halvtimme före stämman och avbryts när stämman öppnas.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 
i.   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 januari 2017,  samt

ii.  anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 20 januari 2017. Anmälan görs via e-post till combigene@fredersen.se eller per post till CombiGene AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, 211 15 Malmö. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier samt antal eventuella biträden (högst två)  anges. 

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 20 januari 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten  ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 20 januari 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.combigene.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På extra bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:

1.     Stämmans öppnande
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Godkännande  av dagordning
5.     Val av en eller två  protokolljusterare
6.     Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.     Beslut om emission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt
8.     Stämmans  avslutande 


FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om emission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att, med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 4 720 637 aktier.

För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 2 februari 2017 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3 SEK per aktie.

Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 472 063,70 SEK till 1 652 223 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 4 720 637 aktier till 16 552 230 aktier. Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget 14 161 911 SEK före emissionskostnader. Teckningsperioden ska löpa från och med den 6 februari 2017 till och med den 20 februari 2017.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat minst 200 aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

a)         i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier,

b)         i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier, och 

c)          i tredje hand till eventuella emissionsgaranter  i enlighet med respektive garants garantiåta- gande, eller vid överteckning pro rata i förhållande till respektive garants garantiåtagande. 
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av tecknings- rätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller något dotterbolag, lämna upplys- ningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Fullständigt förslag till beslut under punkten 7 kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.combigene.com, två (2) veckor före extra bolagsstämman och kommer att läggas fram på stämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Lund i januari 2017
CombiGene AB (publ)
Styrelsen


Se kallelsen  Further information about CombiGene

Publicerat: 1/10/2017 2:00:51 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se