PlayHippo: Fullständiga villkor för fullt garanterad företrädesemission

Se pressmeddelande

Stockholm 2017-01-24

Styrelsen för PlayHippo AB beslutade i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämman den 13 december 2016 att genomföra en företrädesemission om 7 523 215 SEK. Erbjudandet medför en teckning av högst 30 092 860 aktier där nitton (19) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Varje innehavd aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt (”TR”), nitton (19) TR ger rätten att teckna tre (3) nyemitterade aktier. Genom erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 931 615,34 SEK till 6 831 845,84 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 30 092 860 aktier till 220 680 976 aktier.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Informationsmemorandum kommer publiceras senast dagen innan teckningsperioden inleds.  

Teckningskurs: 0,25 sek per aktie
Emissionsbelopp: 7 523 215 SEK
Avstämningsdag skall vara den 17 februari 2017
Sista handelsdag inklusive teckningsrätt: 15 februari 2017
Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 16 februari 2017
Teckningsperiod: 21 februari – 7 mars 2017
Företrädesrätt: 19 innehavda aktier ger rätt att teckna 3 nya aktier
Handel med TR: 21 feb - 3 mars 2017
Handel med BTA: Från 21 februari 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Teckning utan företräde:                                                                       

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. 21 februari – 7 mars 2017. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.     

Stockholm i Januari 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 1/24/2017 4:38:31 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se