Miris: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Se hela bokslutskommunikén

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument och kompletterande produkter för mjölkanalys på en global marknad, för att säkerställa leverans av högkvalitativ mjölk till barn och vuxna.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2016

·         Nettoomsättningen uppgick till         7 434 tkr   (7 939 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till   -22 007 tkr (-15 991 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -22 007 tkr (-15 991 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 kr/aktie (-0,03 kr/aktie)

1/10–31/12, 2016

·         Nettoomsättningen uppgick till      1 991 tkr ( 2 417 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till   -7 311 tkr (-4 670 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -7 311 tkr (-4 670 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

 • Miris får ny VD, Camilla Myhre Sandberg

 • Forskare i USA beställer 2 st HMA

 • En extra bolagstämma beslutar om ny bolagsordning och att bemyndiga styrelsen att, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner

 • Miris genomför en till 90% säkerställd företrädsemission om totalt ca 33 miljoner kronor

 • Läkemedelsverket avslutar Miris tillsynsärende

 • Miris nyemission övertecknad

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Sista dag för handel med BTA i Miris 1 februari 2017

 • Anställning av Mikael Sjölander som Quality Assurance ansvarig

Miris rapporterade i Q2 rapporten om en anmälan om ”negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter” rörande ett Miris-instrument för analys av bröstmjölk (HMA). Avvikelsen rapporterades till Läkemedelsverket (LV) som i sin tur rapporterade till övriga EES-länder. Miris har fram till årets slut genomfört kontroller, valideringar, av huvuddelen av sålda HMA, vilka används för berikningsgrundande analys. Avrådan att använda instrumenten har tagits bort efter att kontroller genomförts.

Bolaget har i perioden haft möte med LV. Händelseförloppet i samband med incidenten gicks igenom samt de åtgärder bolaget vidtagit för att undvika liknande händelser i framtiden. Säkerhetsåtgärden för marknaden är delrapporterad 6/12 2016. Delrapporten skickades även till alla berörda myndigheter i EU, Indonesien och Japan. Slutrapporten planeras att skickas in i mars 2017. Som följd av mötet har LV avslutat tillsynsärendet.

VD:s kommentar

Under fjärde kvartalet genomförde Miris en lyckad nyemission som resulterade i 33 millioner kronor och en överteckning på 8%. Denna kapitalanskaffning ger goda möjligheter för att bygga vidare på de senaste två årens arbete, kvalitetshöjning av instrumentet, mer kostnadseffektiv produktion, FDA ansökan och ökad kommersiellt fokus. Genom perioden har vi fortsatt det viktiga arbetet med FDA ansökan för att få godkännande att sälja HMA på den kliniska marknaden i USA. Arbetet med att utveckla en standardlösning (i form av en syntetisk bröstmjölk) har också fortsatt enligt plan.

Incidenten i april har haft negativa finansiella konsekvenser som medförde behovet av nyemissionen i november/december. Samtidigt tar vi nu till vara alla de positiva effekter valideringsarbetet har medfört; närheten till kund och bättre kännedom om hur vi kan skapa bättre lösningar, hur våra instrument används, fokus på kvalitet, och hur viktigt rätt installation och träning är, för att nämna några. En viktig del i åtgärdsplanen har varit att säkerställa rätt dokumentation och kvalitetssystem och anställa en ny Quality Assurance Chef från 1 februari.

Arbetet med bolagets FDA-ansökan som lämnades in den 22 juni fortsätter. Bolaget har i perioden haft och fortsätter sin fortlöpande dialog med FDA för att komplettera den information som myndigheten efterfrågat. Det är viktigt att påpeka att ansökning om ett de-novo godkännande kan medföra försening i den ursprungliga processen. Detta då FDA inte besitter erfarenhet, kunskap och dokumentation på området analys av bröstmjölk på grund av att inga andra instrument finns att jämföra med. En ”de-novo” ansökan innebär att instrumentet är unikt och ingen liknande konkurrent finns godkänd på USA-marknaden. Detta betyder inte att Miris möjlighet att få ett godkännande försvagas, men kan medföra ytterligare förseningar i processen.

Under fjärde kvartalet medverkade Bolaget vid en internationell neonatalkonferens i London, UK (Neonate Update) tillsammans med Sterifield, bolagets distributör i UK. Ett tredje HMA instrument såldes och installerades i USA för forskningsändamål. Intresset för HMA i USA fortsätter att vara stort och som tidigare nämnts är denna närvaro i USA mycket viktig i väntan på framtida regulatoriska godkännande. Instrument har under perioden också sålts i Sverige, Indien, Australien och Tyskland. Ett DMA avtal med den Japanska distributören för DMA signerades i perioden.

Den positiva försäljningstrenden från sista kvartalet 2015 som höll i sig in i första kvartalet 2016 blev tyvärr bruten av den anmälda incidenten i april. Noterbart är att, trots incidenten, ligger nettoomsättning för året på samma nivå som nettoomsättningen i 2015. Däremot slår incidenten igenom på kostnadssidan av förklarliga skäl.

Varumärkesbyggnad, marknadsförings- och försäljningsutveckling har påbörjats i perioden och kommer att fortsätta genom första halvåret 2017. Bolagets fokus utöver att säkerställa ett FDA godkännande för att öppna den kliniska marknaden i USA, är nu att bygga den globala marknaden till lönsamhet. Miris jobbar aktivt med att öka effektiviteten i vår direkta och indirekta försäljning och har efter periodens slut påbörjat arbetet med att definiera de nödvändiga verktyg och kommunikationslösningar som kan bidra till att bolaget når fler potentiella kunder, en högre användarfrekvens av utplacerade HMA instrument och en förenkling av träning och installation av nya instrument.

Miris står starkare i dag än någon gång tidigare och bolagets mål ligger fast; att göra Miris till ett lönsamt bolag och att göra individuell nutrition baserat på bröstmjölk tillgängligt för alla globalt för tidigt födda barn. Detta ska vi åstadkomma genom öka medvetenheten om betydelsen av individuell nutrition kombinerat med att förse fältet med lösningar för human mjölk analys.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 7 434 tkr (7 939 tkr). Den lägre försäljningen under året jämfört med 2015 kan härledas till anmälan till LV under våren. Resultatet efter skatt 2016 uppgick till -22 007 tkr (-15 991 tkr). Det sämre resultatet beror förutom lägre försäljning, också på nedskrivningar av två nedlagda utvecklingsprojekt om ca 710 tkr (CCU 650 tkr, minisonicator 60 tkr), ökade kostnader för material pga produktionsomläggning, ökade personalkostnader pga genomsnittligt fler anställda och lönejusteringar. Till ökningen av övriga externa kostnader jämfört med samma period förra året hör konsultkostnader för tf produktionschef. Kostnader av engångskaraktär om 1 170 tkr relaterat till valideringsarbetet (1 070 tkr) och en målrelaterad ersättning enligt avtal med konsult (100 tkr) belastar resultatet.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen under fjärde kvartalet 2016 har liksom tidigare kvartal påverkats negativt av incidenten i april.

Nettoomsättningen för Q4 2016 slutade på 1 991 tkr (2 417 tkr). För helåret blev nettoförsäljningen 7 434 tkr vilket skall ställas mot 7 939 tkr för 2015.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets fjärde kvartal har HMA-instrument levererats till följande länder: USA, Australien, Tyskland, Polen, Indien och Sverige.

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser

Under årets fjärde kvartal har inget DMA-instrument levererats, men avtal har skrivits med en Japansk distributör.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontrollösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.

Kostnader

Kostnad för sålda varor ökade under året till 6 114 tkr (4 828tkr). En stor del av de ökade materialkostnaderna beror på en produktionsomställning som startades upp under hösten. Övriga externa kostnader har ökat, 8 526 tkr (6 287 tkr). Det beror på kostnader för validering av instrument enligt tidigare beskriven händelse, konsultkostnader för tf produktionschef, ökade reskostnader för marknadsaktiviteter, framtagande av nytt marknadsmaterial samt nedskrivna kundfordringar. Personalkostnaderna ökade till 12 934 tkr (10 934 tkr). Det beror huvudsakligen på fler anställda samt lönejustering relaterad till ökad kompetens och lönerevision 2016.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 5 786 tkr (230 tkr). Aktiveringen 2016 avser ansökan om FDA-godkännande i USA, utveckling av standardlösning och vidareutveckling av kyvetten.

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 31 december 2016 uppgick till 15 337 tkr (55 tkr)

Bolagets kassa har stärkts tack vare den nyemission som genomfördes i december 2016. Det tecknades 826 696 836 nya aktier för ett totalt belopp om 33 068 tkr. 241 204 900 aktier betaldes genom kvittning á 4 öre, vilket ger ett totalt kvittningsbelopp om 9 648 tkr. Likvida medel insatta på bolagets konto är 23 419 tkr, varav 6 419 tkr betalades in till bolaget i januari. Kostnaderna för emissionen uppgick till 4 800 tkr.

De räntebärande skulderna uppgick per den 31 december till 5 245 tkr (6 406 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 15 337 tkr (55 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på           –10 092 tkr (6 351 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 december till 19 252 tkr (-5 571 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 44 431 tkr (19 942 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 13,5 personer (12,6).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under 2016 uppgick till 600 tkr (600 tkr). Resultatet efter skatt var –22 329 tkr (-15 900 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 13 798 tkr (52 tkr) per den 31 december 2016 och det egna kapitalet summerade till 44 431 tkr (19 942 tkr). Soliditeten uppgick den 31 december 2016 till 85 procent (73 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument Human Milk Analyser (HMA) och Dairy Milk Analyser (DMA) samt kompletterande produkter för mjölkanalys på en global marknad. Analysinstrumenten används idag inom sjukvården för analys av bröstmjölk till för tidigt födda barn, samt inom mejeriverksamhet för att bestämma kvaliteten av ko- och buffelmjölk. Huvudfokus ligger på marknaden för analys av bröstmjölk till för tidigt födda barn (HMA). Försäljning av DMA för analys av mejerimjölk bedrivs endast reaktivt. Miris säljer sitt instrument för analys av bröstmjölk HMA, med tillhörande Sonicator för provberedning, i mer än 25 länder och finns idag representerat på alla kontinenter.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk har delats in i fyra olika segment; (i) Neonatal avdelningar (NICU), (ii) forskning främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinno kliniker (Asien). På Neonatal avdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen för förtidigt födda barn. Emellertid räcker ofta inte moderns mjölk till och då ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken kan samlas in från donerande mödrar till Mjölkbanker som kontrollerarar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras ut till sjukvården. För att möta barnets energibehov, kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att ha möjligheten att kunna analysera mjölken istället för att vara hänvisad till att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien sker det en analys av bröstmjölken vid första hälsokontrollen av nyblivande mödrar.

Försäljningen sker idag via ett distributörsnätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

De typiska användarna av Bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet. På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatallläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument. Mjölkbanker eller mjölkkök kan vara kopplade till en NICU eller så är mjölkbanken fristående och försörjer flera NICUs i närområdet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta och Miris HMA är i Sverige registrerad av Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA:n godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Sydkorea, Japan och Indonesien.

Samarbetet med nuvarande certifieringsföretag har avslutats, då deras ackreditering att certifiera enligt ISO13485 saknas. Ett ackrediterat anmält organ ska kontrakteras för re-certifiering och kommer vara högsta prioritet för bolagets nyanställda Quality Assurance Chef.

Arbetet med bolagets FDA-ansökan som lämnades in den 22 juni 2016 fortsätter. Bolaget har i perioden haft och fortsätter sin fortlöpande dialog med FDA för att underlätta arbetet och insamlingen av den kompletterande information som myndigheten efterfrågar.

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala. 

Produktutveckling

Miris bedriver ett samarbete med ett holländskt bolag för utveckling av en standardlösning (i form av syntetisk mjölk) för validering av HMA-instrument hos kund.

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

DMA                      Dairy Milk Analyzer, mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk.

HMA                      Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSsolver™        Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Sonicator    I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris Sonicator används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten. Miris Sonicator är anpassad till Miris HMA och DMA.

Miris Check          Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner       Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 december 2016 uppgick till 765 628 138 stycken med en röst vardera.

Antal aktier 2016-01-01                              493 752 092

Antal aktier 2016-12-31                              765 628 138

I bolagets nyemission som genomfördes under dec 2016 emitterades sammanlagt 826 696 836 nya aktier. Dessa registrerades den 26/1, 2017 och antalet aktier i Miris är per den 27/1, 1 592 324 974 st.

Optionsprogram

De olika optionsprogrammen har inte blivit omräknade med hänsyn till företrädesemissionselementet i den nyemission som genomfördes under december 2016. Detta pga av att emissionen registrerades först i januari 2017. En omräkning kommer att ske snarast och presenteras i nästa kvartalsrapport som publiceras den 27 april.

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter av s k styrelseaktieägarprogram. Styrelseaktieägarprogrammet från 2009 har under året löpt ut och förfallit utan att någon av optionerna utnyttjats. Därefter kvarstår fyra styrelseaktieägarprogram för åren, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår före omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,12 och 0,37 kronor per aktie. För mera information hänvisas till årsredovisningen 2015.

Om alla kvarvarande tilldelade 4 349 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 8 335 994 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 1,09 procent. Såväl antalet optioner som beräkningen av utspädningen avser före den nyemission som registrerades i januari 2017.

Teckningsoptioner till anställda

Årsstämman 2015 beslutade att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner att fördelas till bolagets ledning och personal. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Ledande befattningshavare och övrig personal erbjuds att förvärva teckningsoptioner till en marknadsmässig premie. Tidigare VD tecknade 1 350 000 optioner, övrig ledningsgrupp tillsammans tecknade 3 250 000 optioner och övrig personal tecknade tillsammans 4 900 000 optioner. 500 000 optioner blev aldrig tecknade. Varje teckningsoption medför efter omräkning före den företrädesemission som genomförts vid årsskiftet 2016/17 rätten att, fram till den 30 juni 2018, teckna 1,1 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs av 0,09 kronor. Om samtliga 9 500 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier därmed att öka med maximalt 10 450 000 aktier vilket ger en utspädning om 1,36 procent.

Teckningsoptioner enligt samarbetsavtalet med Danone Nutricia Early Life Nutrition

Danone Nutricia Early Life Nutrition (DNELN) har tecknat vederlagsfria optioner med rätt att under perioden t o m den 7 juni 2017 vid ett tillfälle teckna nya aktier, före omräkning med anledning av företrädesemissionen, till en kurs om 0,05 kronor per aktie, motsvarande upp till 14 procent av aktiekapitalet och rösterna i Miris Holding AB efter full utspädning, inkluderat utestående optioner, vid tiden för utnyttjandet. Detta skulle addera högst 127 770 891 aktier. 

Finansiella mål
Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Anmälan till Läkemedelsverket angående ett HMA-instrument i april 2016 har inneburit att försäljningen bromsats upp. Sista perioden av 2016 innebar ett fortsatt intensivt arbete för att validera och återupprätta marknadens förtroende för bolaget. Samtidigt har bolaget tagit till vara de viktiga lärdomar denna process har givit.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2015. Efter avgivandet av årsredovisningen har som framgår på sidan 4 under avsnittet finansiell ställning att likviditeten i bolaget förbättrats och att den finansiella risken i bolaget har därmed minskat.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

                                                              Uppsala 2017-02-15

                                                              Miris Holding AB (publ)

                   Ingemar Kihlström                                          

                   Styrelsens ordförande                                    

                   Finn Björklund                                                  Inger Andersson

                   Ledamot                                                            Ledamot                                 

                   Ola Magnusson                                                Hans Åkerblom

                   Ledamot                                                            Ledamot

                                                              Camilla Myhre Sandberg

                                                              Verkställande Direktör

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.


Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas i Uppsala den 3 maj 2017 klockan 16:00 i bolagets lokaler i Uppsala. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Miris hemsida www.miris.se senast 3 veckor före årsstämman.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för första kvartalet 2017 publiceras den 4 maj 2017.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)

Kungsgatan 115

753 18 Uppsala

Telefon: 018-14 69 07

camilla.sandberg@miris.se

Web: www.miris.se

Org nr: 556694-4798

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 FEBRUARI 2017.


Se hela bokslutskommunikén  Further information about Miris

Publicerat: 2/15/2017 8:58:34 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se