Cherry: Kallelse till extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Se kallelsen i pdf

Aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2017 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga vid den extra bolagsstämman ska:

-          dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 mars 2017,

-          dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (tisdagen den 7 mars 2017).

Anmälan ska ske per brev till Cherry AB (publ), Att: Alexander Pettersson, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm, per telefon 08-514 969 48 eller via e-post: alexander.pettersson@cherry.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 7 mars 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cherry.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Uppgifter om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 17 261 075 aktier, representerande totalt 26 239 475 röster, fördelat på 997 600 A-aktier och 16 263 475 B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B
 7. Val av ny styrelseledamot
 8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B

Bolaget har såsom tidigare kommunicerats påkallat optionen för att förvärva resterande 52 275 aktier motsvarande 51 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Come On Malta Ltd, org.nr C46829 (”ComeOn”), innebärande att ComeOn efter förvärvet kommer att vara ett helägt dotterbolag till Bolaget. Bolaget avser betala för de resterande 51 procenten av aktierna i ComeOn med en kombination av cirka 40 procent nyemitterade aktier av serie B i Bolaget och cirka 60 procent kontant.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med den nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier av serie B. Betalning ska kunna ske genom apportegendom. Antalet aktier i Bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst 3 584 521 nya aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädningseffekt om cirka 17,2 procent av antalet aktier och cirka 12 procent av rösterna, baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, bestående av Rolf Åkerlind (ordförande), Pontus Lindvall (utsedd av familjen Hamberg) Tom Anders Melheim (utsedd av Klein Group AS) samt Emil Svärd (utsedd av Prunus Avium Ltd), har presenterat följande förslag till beslut.

Punkt 1 – val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Andreas Wirén väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Styrelsen består för närvarande av följande sju ordinarie stämmovalda ledamöter (utan suppleanter): Rolf Åkerlind (ordförande), Anders Holmgren, Morten Klein, Anna Bergius, Magnus Berglind, Johan Moazed samt Gunnar Lind.

Med anledning av att Anders Holmgren har blivit utsedd som verkställande direktör och koncernchef och därmed ställt sin plats i styrelsen till förfogande, för tiden intill slutet av kommande årsstämma, föreslår valberedningen att Claes Ruthberg ska ersätta Anders Holmgren som ordinarie ledamot i Bolaget. Styrelsearvodet enligt årsstämmans beslut den 12 maj 2016 ska fördelas mellan Anders Holmgren och Claes Ruthberg pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2016 intill slutet av kommande årsstämma.

Information om ny föreslagen ledamot kommer att presenteras på bolagets hemsida senast en vecka före bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 ovan kommer, senast två veckor innan stämman, hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Blekholmstorget 30 i Stockholm, och tillsändes de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.cherry.se. och kommer att framläggas på stämman.

__________

Stockholm i februari 2017

CHERRY AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Åkerlind, Chairman of the Board, Cherry AB (publ), Telefon 708-836 190, rolf@akerlind.se eller

Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ) Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se eller 

Gunnar Modalen, Chef IR & kommunikation Cherry AB (publ), Telefon 0702-802 636, gunnar.modalen@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och AktieTorgets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 14.40 CET.

 

Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.    


Se kallelsen i pdf

Publicerat: 2/23/2017 2:40:56 PM


 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se