PlayHippo: Bokslutskommuniké - 2016

Se hela bokslutskommunikén

Stockholm 2017-02-28

   Oktober t.o.m. december:

 • Periodens nettoomsättning för koncernen uppgick till KSEK 1 666 (f å KSEK 4 372)
 • Periodens rörelseresultat för koncernen uppgick till KSEK -2 453 (f å KSEK -9 909)
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till KSEK – 2 535 (f å KSEK -9 423)
 •  Resultat per aktie koncern: SEK -0,018 (f å SEK -0,073)
 • EBITDA för koncernen uppgick till -739 (-11 577) KSEK
 • Nettospelöverskottet ökade med 54% till KSEK 1 292 (f å KSEK 839)
 • Spelomsättningen minskade med 28% till KSEK 49 798 (f å KSEK 69 548)

   Januari t.o.m. december:

 • Ackumulerat resultat för koncernen 2016 uppgick till KSEK -5 488 (f å KSEK -12 859)
 •  Resultat per aktie koncern: SEK -0,042 (f å SEK -0,135)
 • Eget kapital per aktie koncern: SEK -0,0058 (f å SEK 0,0075)
 • EBITDA för koncernen uppgick till -3 581 (-12 073) KSEK

VD Kommentar

Jag har nu varit VD i Playhippo i en månad. En månad vilken har vara lärorikt, utmanande och spännande och under vilken jag har stärkts i min uppfattning att Playhippo är ett bolag med många outnyttjade möjligheter som väntar på att få utnyttjas.

Bolaget har under fjärde kvartalet liksom under hela 2016, lidit av dålig likviditet. Detta har resulterat i att vi inte har kunna marknadsföra våra varumärken i den omfattning som önskats vilket givetvis återspeglar sig i resultatet. Jag upplever också att bolaget under 2016 agerat för passivt och haft en alltför defensiv strategi. Tvärtemot hur vi ska agera framöver; vi ska vara offensiva och ta vara på alla möjligheter.

Finansiellt

Glädjande under fjärde kvartalet är att vi lyckats öka vårt viktigaste nyckeltal, nettospelöverskottet, med 54 % jämfört med förra året. Spelomsättningen har sjunkit som en direkt effekt av bolagets strategi att sänka bonuskostnader. Bonuskostnaderna har mycket riktigt gått ner för tredje kvartalet i rad.

I moderbolaget har det i kvartalet gjorts nedskrivningar. Styrelsen har använt försiktighetsprincipen vid prövning av dotterbolagens värden och enligt vad som kommunicerades i ett separat pressmeddelande den 17:e februari gör vi nedskrivningar av värden i dotterbolag ned 10MSEK.

Bolaget genomgår just nu en nyemission vilket kommer stärka kassan och låta oss sätta full fart med de planer vi har för framtiden. Under februari har mycket arbete lagts på att städa undan släpande skulder. Skuldsituationen är nu är under kontroll och bolaget har under 2017 som mål bli skuldfritt, vilket jag är övertygad om att vi kommer att uppnå.

Framtiden

Bolaget genomgår just nu en omfattande förändring. Fokus är på lönsamhet, på att skapa nya affärsområden och på att förädla de produkter vi innehar i dagsläget. Genom uppköpet av Future Gaming Group, tillsättandet av mig som ny VD och en ny storägare i likaledes Aktietorgsnoterade New Equity Venture har bolaget fått in nytt blod och ny energi som både jag och styrelsen uppfattar som mycket positivt. Nödvändiga förändringar som möjliggör för Playhippo att nu identifiera och fokuserarpå möjligheterna för bolaget.

Konsolideringen av Playhippo och Future Gaming Group går bra och vi är stärkta av att nu ha fler varumärken att utveckla.

Jag känner att min första månads arbete gett mycket positiva resultat och att vi redan nu har fått bolaget att fungera som jag vill. Jag har identifierat brister och sjösatt åtgärdsplaner för att avhjälpa dem. ,T.ex. så avvecklar vi onödiga och kostsamma dotterbolag. Alla åtgärder ligger helt i linje med lönsamhetsstrategin vi nu arbetar efter.

Då vi efter emissionen står bättre rustade likviditetsmässigt kommer vi inom kort att kunna börja genomföra den marknadsföringsplan som tagits fram och få fart på det nya affärsområdet inom leadsgenerering (affillatemarknadsföring). Affiliatesatsningen ligger mig särskilt varmt om hjärtat eftersom jag under 10 år var med och byggde det som då var världens största gaming-affiliatebolag.

Min och styrelsen uppfattning är att vi aldrig tidigare i bolagets historia stått så väl rustade för att skapa ett bolag med flera verksamhetsområden och nya långsiktiga planer och strategier som kan generera konkreta aktieägarvärden som nu. Vi jobbar med stor energi och positiv känsla, vi ser framåt mot de kommande åren med tillförsikt och jag ser redan nu mycket fram emot att om 12 månader få sammanfatta 2017!

Stockholm i Februari 2017
Playhippo AB (publ) 

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY. 


Se hela bokslutskommunikén  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 2/28/2017 11:40:18 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se