Cherry: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Se pressmeddelande

Cherry AB (publ) extra bolagsstämma avhölls 13 mars 2017 klockan 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm.

Beslut om nyemission

Bolagsstämman tog beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med den nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier av serie B. Betalning ska kunna ske genom apportegendom. Antalet aktier i Bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst 3 584 521 nya aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädningseffekt om cirka 17,2 procent av antalet aktier och cirka 12 procent av rösterna, baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget. Syftet med bemyndigande är för att styrelsen ska kunna fullgöra förvärvet av resterande 52 275 aktier motsvarande 51 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Come On Malta Ltd, org.nr C46829.

Cherry Styrelse avser erlägga köpeskillingen för de resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd med en kombination av nyemitterade aktier (40 procent) och kontanta medel (60 procent).

Styrelse
Stämman beslutade att välja Claes Ruthberg till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Anders Holmgren avgår som styrelseledamot och att arvode ska fördelas enligt valberedningens förslag.

Fullständigt extra bolagsstämma återfinns på bolagets hemsida:

http://cherry.se/bolagsstammor-och-protokoll/

Stockholm i 13 mars 2017,

CHERRY AB (PUBL)

Styrelsen

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 15.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Åkerlind, Chairman of the Board, Cherry AB (publ), Telefon 708-836 190, rolf@akerlind.se  eller

Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ) Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se eller

Gunnar Modalen, Chef IR & kommunikation Cherry AB (publ), Telefon 0702-802 636, gunnar.modalen@cherry.se

Cherry i korthet

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.  


Se pressmeddelande

Publicerat: 3/13/2017 3:45:07 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se