Josab: Kommuniké från extra bolagsstämma i Josab International AB (JOSA) 2017-03-17.

Se pressmeddelande

Josab International AB höll under fredagen den 17 mars 2017 en extra bolagsstämma för beslut om en företrädesemission.

Beslut om företrädesemission:

1.            Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 033 535 kronor genom emission av högst 10 335 350 aktier.

2.            Teckningskursen skall vara 2,15 kronor per aktie.

3.            Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid en (1) gammal aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

4.            Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 24 mars 2017.

5.            Teckning av nya aktier skall ske under perioden 29 mars – 20 april 2017. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt (dvs. med utnyttjande av teckningsrätt) ska ske genom kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan utnyttjande av teckningsrätt) skall ske på särskilt teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

6.            Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast fyra (4) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

7.            För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt ska ske, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

                 i.          Till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån så ej kan ske genom lottning;

                ii.          Till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning;

               iii.          Till garanter pro rata i förhållande till sådana garantiåtaganden.

8.            De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

9.            Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB


För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00

E-post: johan.gillgren@josab.com

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 mars 2017.

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.


Se pressmeddelande  Further information about Josab

Publicerat: 3/17/2017 1:33:27 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se