PlayHippo: Kallelse till bolagsstämma i PlayHippo AB

Se pressmeddelande

Aktieägarna i Playhippo AB, org.nr 556706-8720, (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma 29 Maj 2017, kl. 10.00, hos NEVI på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr.

Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 22 Maj 2017, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande till Bolaget senast kl. 12.00 22 Maj 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast 22 Maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Anmälan om deltagande vid bolagsstämman görs skriftligen till Playhippo AB, ”Bolagsstämma 2017”, Box 7066, 103 86 Stockholm, eller per e-post till info@playhippoab.se

I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt telefon dagtid. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida playhippoab.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter 
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter 
14. Val av revisor
15. Styrelsens förslag till beslut om nyemission genom kvittning
16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner 
17. Beslut om förändring av bolagsordningen; namnbyte och gränser för antalet aktier och aktiekapitalet  
18. Stämmans avslutande  

Årsredovisningen för 2016 publiceras senast 3 veckor innan stämman. Förslag till beslut till punkterna 11 - 17 samt kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.  

Stockholm 27 April 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 4/27/2017 2:14:53 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se