Miris: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Se pressmeddelande

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 3 maj 2017 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen om totalt 1.968.948 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Camilla Sandberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande planer berördes.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år för styrelsens ordförande och 100 000 kronor per år för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att välja om följande styrelse:

§ Ingemar Kihlström, som även utsågs till styrelsens ordförande
§ Hans Åkerblom
§ Inger Andersson
§ Ola Magnusson

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018.

F. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt vilken §4 har följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 och högst 16.000.000 kronor.”

G. Beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital

Beslutades att sätta ned bolagets aktiekapital med 38.215.799,60 kronor. Nedsättningen sker för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Bolagets aktiekapital efter genomförd nedsättning uppgår till 4.246.199,60 kronor. Nytt kvotvärde per aktie kommer att uppgå till ca 0,2666 öre.

H. Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.


Se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 5/4/2017 8:26:49 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se