AcuCort: Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-03-31

Se hela rapporten

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017

 • Ingen omsättning har skett under perioden
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 397 (-592) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till - 0,29 (- 0,12) SEK före utspädning och - 0,29 (- 0,12) SEK efter utspädning

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2017

 • Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändrad bolagsordning, split av aktier 1:100 och bemyndigande om nyemission om högst 2 500 000 aktier med en ökning av aktiekapitalet om högst 2 500 000 kronor inför notering på AktieTorget
 • Sarah Fredriksson, tillträdande VD för största ägare P.U.L.S. AB och Anna Eriksrud valdes in i styrelsen för AcuCort AB samtidigt som Pontus Ottosson, nuvarande VD för P.U.L.S. AB avgick ut styrelsen
 • AcuCort godkändes för notering på AktieTorget den 3 mars 2017

Bolagets spridningsemission om 15,2 MSEK övertecknades med cirka 35% och tecknades av över 900 investerare

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • AcuCort AB noterades på AktieTorget den 24 april 2017 
 • Extern CFO rekryterades i april  

VD-kommentar  

AcuCort har inlett sitt hittills mest spännande år med en framgångsrik nyemission om 14 000 000 SEK efter emissionskostnader och därefter notering på AktieTorget med första handelsdag den 24 april. Det har varit väldigt givande att resa runt och möta ett stort antal investerare på den ”roadshow” som genomfördes under emissionsperioden. Vid flera presentationstillfällen fanns det allergiker i publiken som kunde vittna om behovet av AcuCorts produkt Dexa ODF.

Det tillförda kapitalet är viktigt för AcuCort och det är tillfredsställande att vi har uppnått kapitaliseringsmålen. Symbolen för att denna milstolpe uppnåtts blev det traditionsenliga ringandet i börsklockan för AcuCort på den första handelsdagen. Detta innebär också ett avstamp för nästa steg där vi nu ökar fokus på arbetet med att uppnå planerade viktiga milstolpar för verksamheten.

AcuCort ska, såsom tidigare kommunicerats, använda det tillförda kapitalet på följande sätt:
1.    Avsluta produktutveckling och skala upp produktionen

2.    Förbereda för de slutgiltiga bioekvivalens- studierna i EU och USA
3.    Fortsätta expansion av patentskydd
4.    Bearbeta potentiella licenstagare/distributörer.

Det första steget i planen förväntas bli att signera avtal med en utvecklings- och tillverkningspartner och här fortsätter arbetet enligt plan. Därutöver påbörjas också en rad andra aktiviteter för att säkerställa planeringen för de återstående bioekvivalensstudierna, utökat patentskydd och inte minst kommersialiseringen av Dexa ODF.

Som VD känner jag stor förväntan och tillförsikt inför allt som ska uträttas inte bara under 2017 men också under de kommande åren. Detta för att vi i AcuCort har en första produkt i vår portfölj som uppfyller ett stort och viktigt medicinskt behov som idag inte är tillfredsställt. De marknadsundersökningar som har genomförts visar tydligt på en stor entusiasm för AcuCorts snabblösliga film, Dexa ODF, bland läkare i såväl Europa som USA.

Dexa ODFs fördelar i kombination med att det återstående utvecklingsprogrammet kan bedömas vara förenat med relativt låga risker, stärker mig ytterligare i min tillförsikt inför framtiden.

Mats Lindfors
Verkställande direktör, AcuCort AB


Se hela rapporten  Further information about AcuCort

Publicerat: 5/15/2017 8:22:10 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se