BrainCool: Styrelse och ledning tecknar fullt i incitamentsprogram

Läs som pdf

Vid en extra bolagsstämma 2014 beslutades att införa ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och övriga anställda samt styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 622 872 teckningsoptioner. Enligt villkoren för optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen och när teckningstiden för företrädesemissionen har stängt. Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner. Styrelse och ledning har även för avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen.

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi befinner oss i en oerhört spännande fas med de nyligen erhållna marknadsgodkännandena i USA och Australien, flera pågående kliniska studier, ökad efterfrågan från medicinska opinionsledare samt en kommande kommersialisering. För både mig själv och Christian Strand (försäljningschef) är det självklart att nyttja våra samtliga 311 436 respektive 118 436 teckningsoptioner (före omräkning) och teckna så mycket som möjligt i företrädesemissionen som vår privatekonomi tillåter.

Värt att nämna är att även Professor Mats Jontel tecknar sin del i emission om 25 000 nya aktier och Iman Ziai (produktchef PolarCap och tillförordnad CFO) tecknar 25 000 nya aktier.

Villkor för incitamentsprogram 2014

Teckningsoptionerna som gavs ut vid en extra bolagsstämma 2014 berättigade innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 9 juni 2017 till en kurs av 5 kronor per aktie. Till följd av att nya aktier som tecknas enligt teckningsoptionerna inte berättigar till teckningsrätter i företrädesemissionen blir teckningsoptionerna föremål för sedvanlig omräkning med anledning av företrädesemissionen i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. Enligt villkoren för optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen och när teckningstiden för denna har stängt. Rätt att teckna teckningsoptionerna har Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.


Läs som pdf  Further information about BrainCool

Publicerat: 5/19/2017 8:51:31 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se