Peptonic Medical: Kommuniké från årsstämma i Peptonic Medical AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016

Se pressmeddelande

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 18 maj 2017 i Scandic Alviks Konferens lokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultaten enligt den fastställda resultaträkningen överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelseordföranden skulle erhålla 150 000 kr i arvode och att de övriga ledamöterna skulle erhålla 50 000 kr i arvode vardera.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Hans von Celsing som styrelseledamot, tillika ordförande, och Arne Ferstad som styrelseledamot. Bolagsstämman beslutade vidare att, för samma tid, välja Leni Ekendahl och Marianne Östlund som nya styrelseledamöter. Inga suppleanter valdes.

Bolagsstämman beslutade att omvälja KPMG som revisor med Michael Brunosson som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2018 ska ha en valberedning enligt samma principer som föregående år, med styrelsens ordförande som sammankallande.

F. Beslut om företrädesemission

Bolagsstämman beslutade att öka aktiekapitalet med högst 2 060 298,40 kronor genom nyemission av högst 20 602 984 aktier. Avstämningsdag är den 26 maj 2017. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

G. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 400 000 kronor genom nyemission av högst 4 000 000 aktier, upptagande av konvertibelt lån och/eller utgivande av högst 4 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, konvertibla lån och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, vilket innebär att teckningskursen ska baseras på den kurs som Bolagets aktie handlas till på marknadsplatsen. Sedvanliga och marknadsmässiga emissionsrabatter är emellertid tillåtna. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, de konvertibla lånen och/eller optionerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

————————————

PEPTONIC medical AB (publ)

Styrelsen

För eventuella frågor vänligen kontakta Johan Inborr, VD, tel. +46 708 853 893.


Se pressmeddelande  Further information about Peptonic Medical

Publicerat: 5/19/2017 9:03:01 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se