Star Vault: Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Se hela delårsrapporten

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31))

 • Nettoomsättningen uppgick till 542 317 (645 011) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -114 408 (195 130) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (0,00) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 88,3 (78,1) %.

Definitioner 

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2017-03-31.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Första kvartalet – Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

 • Ø  Antalet månadsabonnemang under första kvartalet 2017 ligger på samma nivå jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • Ø  Bokslutskommuniké 2016-01-01 - 2016-12-31 publicerades i februari.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ø  Nyhetsbrev om nya spel, snabbare utveckling inom Mortal Online samt nytt dynamiskt hussystem publicerades 2017-04-24. Det första nya kommande spelet har arbetsnamnet KIT och riktar sig till en bred publik.  Framsteg inom utvecklingen av Mortal Online har gjort att det släpps en uppdatering varannan vecka.

Omsättning och resultat 

Omsättningen under kvartal ett 2017 uppgår till 542 317 kr i jämförelse med 645 011 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -114 408 kr (195 130).

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 543 Tkr (468). Aktiverade utvecklingsutgifterna från 2015-2016 skrivs av under 7 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser främst utgifter  för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online samt för det nya spelet.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 31 mars 2017 uppgick bolagets likvida medel till 4 467 534 (512 081). Soliditeten var 88,3 (78,1) %. Bolagets egna kapital uppgick till 6 947 216 (2 081 061) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -499 016 (136 175) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet

Under Q1 har vi haft ett utökat team som arbetat med att förbättra Mortal Online. Vi har släppt uppdateringar varannan vecka och spelarna tar emot detta positivt.

 Det större systemet vi byggt på under perioden är vårt nya hus- och möbelsystem. Det är ett efterlängtat system som vi nu möjliggör för alla spelare i Mortal Online. Vi vill att det ska vara enkelt för alla nya respektive gamla spelare att ta del av. Det kommer även finnas ett djup för spelarna som vill skräddarsy sina hus på ett mer unikt sätt. Vi har undersökt marknaden på vad som gör vissa spel populära när det gäller hussystem och att kunna dekorera, som i tex Minecraft eller liknande. Teamet har byggt ett system i Mortal Online som inte tidigare var möjligt men som nu kommer kunna locka fler spelare till denna typ av spelupplevelse. Vi ser att det är viktigt att det är lättillgängligt för alla och vi gör det enkelt att ta del av. Regelbundna uppdateringar har släppts specifikt för hussystemet med mycket bra feedback som vi lyssnat på. Vi planerar att släppa hussystemet i sin helhet Q2.

 Under Q1 har vi även påbörjat våra sidoprojekt, enkla spel för bred publik. Det var viktigt för oss att inte lägga för mycket ”onödig” ny kunskap och resurser på dessa utan kunna utnyttja vår kunskap samt teknologi som vi redan har tagit fram. Vi har för närvarande 5 intressanta koncept som vi vill prova. Det första projektet vi valde gick inte att genomföra på den nivå vi önskade så vi beslutade att frysa det under Q1 och gick vidare på nästa som fick arbetsnamnet KIT. Detta koncept fungerar bra och vi kan nu testspela det och kommer snart gå ut med mer  nyheter om KIT.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar. 

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. 

Affärsmodell 

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.  

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. 

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.  

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot fg år

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2017-08-18: Halvårsrapport

2017-11-17: Delårsrapport 3

2018-02-16: Bokslutskommuniké 2017                

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 19 maj 2017

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2017-01-01 - 2017-03-31 2016-01-01 - 2016-03-31 2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning 542 317 645 011 2 240 175
Kostnad för såld vara -58 862 -65 586 -353 187
Bruttoresultat 483 455 579 425 1 886 988
Administrationskostnader -136 808 -93 362 -496 621
Forsknings- och utvecklingskostnader -461 055 -290 933 -1 313 756
Rörelseresultat -114 408 195 130 76 611
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - 686
Räntekostnader och liknande resultatposter - - -
Resultat efter finansiella poster -114 408 195 130 77 297
Skatt på periodens resultat - - -
Periodens resultat -114 408 195 130 77 297

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3 174 216 2 103 753 2 755 775
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 25 600 85 900
Summa anläggningstillgångar 3 237 516 2 129 353 2 841 675
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 164 111 22 555 206 439
Kassa och bank 4 467 534 512 081 4 966 550
Summa omsättningstillgångar 4 631 645 534 636 5 172 989
SUMMA TILLGÅNGAR 7 869 161 2 663 989 8 014 664
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 680 975 1 914 982 2 680 975
Fond för utvecklingsutgifter 1 888 324 467 871 1 410 401
4 569 299 2 382 853 4 091 376
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 492 325 -496 922 2 892 951
Periodens resultat -114 408 195 130 77 297
2 377 917 -301 792 2 970 178
Summa eget Kapital 6 947 216 2 081 061 7 061 624
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 921 945 582 928 953 040
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 869 161 2 663 989 8 014 664

Förändring eget kapital i sammandrag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2015-01-01 1 914 982 0 0 4 153 560 -3 626 140 2 442 402
Årets resultat -556 471 -556 471
Disposition enligt stämmobeslut -3 626 140 3 626 140
Utgående värde 2015-12-31 1 914 982 0 0 527 420 -556 471 1 885 931
Ingående värde 2016-01-01 1 914 982 0 0 527 420 -556 471 1 885 931
Periodens resultat 195 130 195 130
Aktivering av utvecklingskostnader 467 871 -467 871 -
Utgående värde 2016-03-31 1 914 982 467 871 0 59 549 -361 341 2 081 061
Ingående värde 2016-04-01 1 914 982 467 871 0 59 549 -361 341 2 081 061
Periodens resultat -117 833 -117 833
Aktivering av utvecklingskostnader 1 026 411 -1 026 411 -
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -83 881 83 881 -
Disposition enligt stämmobeslut -556 471 556 471 -
Nyemission registrerad 2016-10-14 765 993 4 404 458 5 170 451
Emissionskostnader -72 055 -72 055
Utgående värde 2016-12-31 2 680 975 1 410 401 4 332 403 -1 439 452 77 297 7 061 624
Ingående värde 2017-01-01 2 680 975 1 410 401 4 332 403 -1 439 452 77 297 7 061 624
Periodens resultat -114 408 -114 408
Aktivering av utvecklingskostnader 542 783 -542 783 -
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -64 930 64 930  -
Utgående värde 2017-03-31 2 680 975 1 888 254 4 332 403 -1 917 305 -37 111 6 947 216

 

Per 2017-03-31 uppgår antalet aktier till 67 024 368
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 65 774 368 B-aktier med röstvärde 1.

   

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2017-01-01 - 2017-03-31 2016-01-01 - 2016-03-31 2016-01-01 - 2016-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -114 408 195 130 76 611
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 124 342 96 740 471 815
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 9 934 291 870 548 426
Förändringar i rörelsekapital 11 233 39 826 226 054
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 167 331 696 774 480
Investeringsverksamheten -542 783 -467 871 -1 554 582
Finansieringsverksamheten 22 600 0 5 098 396
Periodens kassaflöde -499 016 -136 175 4 318 294
Likvida medel vid periodens början 4 966 550 648 226 648 256
Likvida medel vid periodens slut 4 467 534 512 081 4 966 550


Tel: 0708-271111

www.starvault.se

info@starvault.se


Se hela delårsrapporten  Further information about Star Vault

Publicerat: 5/19/2017 10:01:01 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se