Umida: Kallelse till årsstämma i Umida Group AB (publ)

Se pressmeddelande

Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740-5070 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2017, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 9 juni 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 12 juni 2017, på e-postadress: info@umidagroup.com eller via brev till: Umida Group AB (publ), Att: AGM, Stuvaregatan 1, 296 37 Åhus.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2). Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.umidagroup.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 9 juni 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning
1.               Stämmans öppnande
2.               Val av ordförande vid stämman
3.               Upprättande och godkännande av röstlängd
4.               Val av en eller två justeringsmän
5.               Framläggande och godkännande av dagordning
6.               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.               Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.               Beslut om:
(a)                Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b)                Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c)                Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9.               Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10.            Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
11.            Val av styrelse och revisor
12.            Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13.            Särskilt bemyndigande för styrelsen
14.            Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 10 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 150 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till Bolagets revisionsbolag ska utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Mats Jämterud, Oscar Garrido Diaz, Johan Sjökvist och Kenneth Arnström som ordinarie styrelseledamöter.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Allegretto Revision AB till Bolagets revisionsbolag med Lars-Erik Engberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolaget har 9 791 864 aktier och 9 792 764 röster.

Stockholm 19 maj 2017

Umida Group AB (publ)

Styrelsen


Se pressmeddelande  Further information about Umida

Publicerat: 5/19/2017 11:58:48 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se