PEN Concept: Kommuniké från PEN Concept Group AB:s årsstämma den 17 maj 2017

Se pressmeddelande

PEN Concept Group AB avhöll årsstämma onsdagen den 17 maj 2017.

Mikael Palm Andersson valdes till ordförande att leda stämman. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultat och balansräkning och disposition

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisor

Till styrelsen omvaldes Robert Wu (ordförande), Mikael Palm Andersson, Karl Malmström och Krister Magnusson som ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om nyval för Hu Bo och Zhang Jinli som ordinarie ledamöter. Beslut togs även om nyval av suppleant Theresa Eriksson.

Stämman beslutade om att fortsätta med revisionsbolaget Öhrling Pricewaterhousecoopers AB (”PWC”), 113 97 Stockholm, med Pierre Fogelberg som huvudansvarig revisor, PWC, 550 02 Jönköping.

Förslag om beslut om riktad emission

Stämman beslutade om att godkänna den riktade emissionen som föreslagits på 20 000 000 SEK motsvarande 4 100 000 aktier genom kvittning till Ningbo TUS Yangming Investment Center (LP).

Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission

Stämman godkände styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra emissioner under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 91 100 kronor motsvarande högst 2 277 490 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Burtus, VD PEN Concept Group AB (publ)

Tel: + 46 738 000 460

E-post: johan.burtus@pen.se

Hemsida: www.pen.se

Kort om PEN Concept Group

PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör i Jönköping, PEN Shop Concept i Lerum samt Goods Sweden i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

For any inquiry regarding this press release or the company, please contact:

Johan Burtus, CEO

E-mailt: johan.burtus@pen.se

Phone: +46 738 000 460

This is information is of such kind that PEN Concept Group AB is obliged to make publish according to EU:s market abuse regulation. The informaiton was sent from the above contact person to be made public on the 17th of May 2017.


Se pressmeddelande  Further information about PEN Concept

Publicerat: 5/19/2017 3:26:05 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se