PromikBook: Kommuniké från årsstämma

Läs som pdf

PromikBook AB (publ) har per den 30 maj 2017 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:

-          att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget

-          att disponera resultatet enligt styrelsens förslag

-          att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

-          att utse en ny styrelse enligt nedan

-          att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner enligt nedan.

Till ny styrelse valdes enligt förslaget

-        Klas Moreau, ordförande  

-        Hans Sandström, ordförande

-        Hans Orre

-        David Carlberg

-        Stefan Wilhelmsson

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner eller utfärda ett eller flera konvertibla skuldebrev om detta är till för finansiering av verksamheten, förvärv, utvidgning av ägarkretsen samt ökning av det egna kapitalet.

Totalt får högst 20 000 000 aktier tillföras genom dessa emissioner och/eller konvertibla skuldebrev.

Alla beslut fattades enhälligt.

Göteborg 2017-05-31

Styrelsen

                                                                                                                                                                          


Läs som pdf  Further information about PromikBook

Publicerat: 5/31/2017 9:08:05 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se