Novus Group: Årsstämma i Novus Group International AB avhölls den 3 november 2011

Se kommunikén från Novus Group

Följande beslut togs vid Stämman:

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning samt beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
2. Stämman beslutade om omval till styrelsen av Bertil Jacobson, Jan Nygren, Torbjörn Sjöström och Kristin Sjöström som ordinarie ledamöter. Till ny ordinarie ledamot valdes Kinna Bellander.
3. Stämman beslutade om att ett styrelsearvode på 40 000 kr utgår till externa styrelseledamöter samt 60 000 kr till Styrelseordförande.
4. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission om högst 2 000 000 aktier.

VD presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/11 och rapporterade om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Novus har detta verksamhetsår bibehållit den höga omsättning som uppgick till kSEK 26 847 mot kSEK 27 309 föregående år. Rörelseresultatet är fortsatt positivt och uppgick till kSEK 428 (kSEK 1 232 föregående år).
Bolaget har en fortsatt stark likvid ställning.
Novus har under året bibehållit sin ställning som ett av de starkaste opinionsundersökningsföretagen, och är fortsatt ett av det mest citerade inom svensk press.
Efter en stark uppgång inför valet så har antalet opinionsundersökningar efter valet minskat, detta har täckts upp av en ökad andel marknadsundersökningar och kundpaneler. Av omsättningen härrör drygt 42% från dessa områden. En ökning med 30% från föregående år.
I april 2011 avled Novus grundare och VD, Alf Sjöström, hastigt. Denna tragedi kom som ett hårt slag mot alla som känt honom både inom och utanför bolaget. Jag, Torbjörn Sjöström, hans son och styrelseledamot i Novus tog då över VD posten. På grund av denna händelse är det extra glädjande att kunna visa på ett starkt avslut på detta verksamhetsår. Jag kommer att fortsätta att driva Novus i Alfs anda och fortsätta att stärka Novus position på marknaden.

Vi räknar med ett framgångsrikt verksamhetsår 2011/12.

Fullständiga beslut och handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor från och med den 3 november 2011.

Novus tillhör den nya generationens analys- och konsultföretag som kombinerar ny teknik med erfaren analys- och konsultkompetens. På så sätt kan vi förse våra kunder med snabb, precis och tillförlitlig insikt.


För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Sjöström VD
Novus Group International ABSe kommunikén från Novus Group  Further information about Novus Group

Publicerat: 11/3/2011 12:06:53 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se