Relation & Brand: Bokslutskommuniké fjärde kvartalet och helåret, 2011

Se rapporten från Relation & Brand

Helåret 2011

Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2011 samt för helåret 2011.

Under året har kostnader tagits för kompetensinvesteringar på 1 MSEK och omstruktureringskostnader på 1,4 MSEK.

I november tillträdde Nichlas Spångberg som tf VD.

Försäljningen i kvartal 4 har utvecklats positivt. Större affärer, inom vårt nya erbjudande, löper över en längre tid vilket gör att försäljningen kommer att visa sig i form av intäkter i takt med att vi genomför uppdragen. Detta medför en lägre redovisad omsättning och resultat under kvartalet. Per den 31 december 2011 uppgår de förutbetalda intäkterna till 850 TESK.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till -523 TSEK (787 TSEK)
* Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2 872 TSEK (4 709 TSEK)
* Resultat per aktie -0,08 SEK (-0,62 SEK)

Viktiga händelser under året
* Rörelsens intäkter för helåret 2011 uppgick till 13 879 TSEK (17 847 TSEK)
* Rörelseresultatet (EBITDA) för 2011 uppgick till -546 TSEK (615 TSEK)
* Resultat per aktie för helåret 2011 uppgick till -0,12 SEK (-0,53 SEK)

Under året har bolaget fortsatt att renodla sin verksamhet. Inledningsvis gjordes en kundinventering där flera, mindre lönsamma kundkontrakt avslutades. Under året har bolaget arbetat fram ett nytt erbjudande med fokus på rådgivning och konceptutveckling inom digital relationsmarknadsföring vilket också genomförs och implementeras i bolagets kommunikationsplattform Net Relation Manager. Denna förflyttning har varit möjlig tack vare investeringar i kompetens och systemutveckling.

Sedan bytet av VD i november månad har Bolaget arbetat fram en ny och mer effektiv struktur för försäljningsarbetet mot befintliga och nya kunder. Denna struktur genomförs under Q1 2012.

Affärsområdet eGenerator, som erbjuder ett lätthanterligt e-postverktyg, har haft en positiv utveckling under 2011 både genom försäljning via partners och via den egna försäljningen.

Som en fortsatt konsekvens av renodlingen av verksamhetsinriktningen har en nedskrivning av goodwill uppgående till 847 TSEK gjorts i koncernen.
I oktober 2011 gjordes en ny bedömning av livslängden på kundkontrakten. Avskrivningstiden ändrades från tio år till fem år från och med oktober 2011, vilket belastat resultatet med 106 TSEK.


För ytterligare information:

Nichlas Spångberg, VD Relation & Brand AB
Telefon: 08-586 111 02, 076-525 11 02, e-post: nichlas.spångberg@relationbrand.com

Ägare
Relation & Brands B-aktie handlas sedan sommaren 2006 på AktieTorget under tickernamnet RBAB B.
ISIN-koden är SE0001734450
Order book ID är 35711
En börspost omfattar 500 aktier

Relation & Brand jobbar med relationsmarknadsföring. Vi erbjuder rådgivning och konceptutveckling för din kundkommunikation och tar också ansvar för att idéerna förverkligas med hjälp av vår kommunikationsplattform. Det som skiljer oss från andra är vår tekniska kompetens och vårt arbetssätt där strategi och systemstöd knyts samman.

Vi skapar kundkommunikation som hjälper dig att hitta rätt kunder och öka deras värde genom att få dem att köpa mer, oftare, för ett högre värde - under en längre tid. Vi sätter upp tydliga, mätbara mål för kommunikationen och skapar personliga dialoger. Resultatet är ökad försäljning och lönsammare affärer.

Vi kallar det konverterande kundkommunikation.


Se rapporten från Relation & Brand

Publicerat: 2/24/2012 10:00:03 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se