AdTail: Bokslutskommuniké 2011

Se rapporten från AdTail

Sammanfattning helåret 2011
* Nettoomsättning 5 727 tkr (4 432 tkr)
* Rörelseresultat -2 520 tkr (-1 649 tkr)
* Soliditet, 4,2% (35,6%)
* Eget kapital per aktie, kr 0,02 (0,18)
* Aktiekurs den 31 december 0,10 (0,55)

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2011
* Nettoomsättning 1 476 tkr (1 320 tkr)
* Rörelseresultat -777 tkr (- 515 tkr)

Viktiga händelser efter periodens utgång
* Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD:s kommentar

2011 har varit ett händelserikt år med änd-ringar i styrelsen och med en utveckling av organisationen samt produkter. Ett stort arbete har lagts på att integrera vår serviceorganisation LeanOps arbete i AdTails operativa verksamhet. Detta i syfte att öka servicen till våra partners och effektiviteten i våra annonsörers kampanjer.

En betydande erfarenhet under 2011 har varit vikten av att fokusera på tydliga nischer i marknaden där vi kan erbjuda våra annonsörer en unik annonslösning jämfört med våra konkurrenter. De annonssegment där vi fokuserar på att ta en ledande position i marknaden är: Mat & Dryck och Hus & Hem, Kvinna 30+ och Gaming. Paketeringen av trafik inom tydliga redaktionella områden ser vi som störta vikt i arbetet med att stärka vår konkurrenskraft.

Under 2011 ser vi att konkurrensen på mark-naden har ökat. Konkurrensvariablerna är tydliga: Inventarie/ medieprodukt samt service/kampanjleverans.
Från AdTails sida har vi lagt ned ett strategiskt arbete i att utveckla relationerna med publi-cisterna inom de vertikaler vi fokuserar på. Detta för att kontinuerligt utveckla kvaliteten på våra produkter. Genom LeanOps har vi skapat effektiva processer kring service och kampanjhantering och vi ser nu att vi stadigt levererar bättre resultat i våra kampanjer.

Under 2011 har bolaget haft svårt att få verk-samheten att lyfta ekonomiskt. Detta har medfört att koncernens likviditet är mycket ansträngd. Såväl Adtail som dotterbolaget Leanops har haft en nedgång under året. Föregående år bokades en latent skattefordran i Adtail. Värderingen av denna är beroende av framtida vinster i bolaget. De prognoser som ställdes upp när bokningen gjordes har inte förverkligats. Detta gör att värderingen av den latenta skattefordran kan diskuteras. I dagsläget gör styrelsen bedömningen att de åtgärder som vidtagits under 2011 och 2012 kommer att leda till örbättrat resultat, varför fordrankvarstår. Den ytterligare bokning av fordran som gjordes i första kvartalet 2011 har där-emot bokats tillbaka i bokslutet och försämrar därmed resultatet i kvartal fyra. Vidare har goodwillavskrivning gjorts i bokslutet, vilket gör att hela den kostnaden också belastar kvartal fyra. Det bör också noteras att värde-ringen av dotterbolagen i Adtail och goodwill i koncernen är beroende av att styrelsens be-dömning av dessa bolags intjäningsförmåga infrias.

Annonsmarknaden på Internet kännetecknas idag av ett stort brus med flertalet konkurre-rande aktörer. För att lyckas i denna marknad är vårt fokus tydligt och kan sammanfattas i tre delar.

1. Vi fortsätter att utveckla våra säljpro-cesser där vi sätter våra annonsörers behov främst.

2. Vi utvecklar vårt inventarie/annons-kanaler inom de annonssegment vi fokuserar på. Målet här är att leverera en unik medieprodukt som annonsören ej kan köpa på annat håll.

3. Vi fortsätter att utveckla vår service, kampanjhantering och kampanjopti-mering. För annonsnätverk är detta en central del. Ju bättre vi är på att optimera våra kampanjer desto bättre effekt får våra annonsörer och desto viktigare blir vi i deras mediemix.Stockholm februari 2012

Stefan Forsberg
VD AdTail

Se rapporten från AdTail

Publicerat: 2/29/2012 7:19:44 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se