EcoRub: Bokslutskommuniké för EcoRub (publ) januari - december 2011

Se rapporten från EcoRub

* Nettoomsättning för perioden 6,2 Mkr (5,2)
* Resultat efter finansnetto -1,9 Mkr (-2,9)
* Resultat per aktie -0,33 kr (-0,65)
* Likvida medel vid periodens slut 0,4 Mkr (0,4 Mkr)
* En företrädesemission i oktober 2011 gav 1,8 Mkr före emissionskostnader
* Den första etappen av EU-projektet har slutförts i december 2011

VD-KOMMENTAR

Omsättningen i koncernen ökade med 19 procent under 2011. Dotterbolaget Arbergo AB ökade omsättningen med 9 procent och dotterbolaget Profarma AB med 32 procent. EcoElast AB har kommit igång med mindre leveranser under 2011 till byggsektorn, hästsläp, solfångare och trädgårdsnäringen.

Resultatet har förbättrats, men är fortfarande negativt. Det negativa resultatet kan i huvudsak hänföras till EU-projektet. Bidraget från EU täcker knappt hälften av kostnaderna för projektet, medan bolaget ska svara för resten av kostnaderna. Likviditeten är fortsatt svag.

Arbetet inom ramen för EU-projektet har varit framgångsrikt. Vi har under 2011 ingått ett antal samarbets- och sekretessavtal med stora industrikoncerner i Sverige och andra länder. För att kunna ta till vara på det stora intresse för vår teknologi som visas från dessa potentiella kunder är det dock av ytterst vikt att vi kan investera i en pilotskaleanläggning för tillverkning av formsprutningsråvara. Vi arbetar målmedvetet för att finna finansiering för en sådan anläggning. Den företrädesemission som genomfördes under hösten 2011 gav endast knappt hälften av det kapitaltillskott som bolaget behöver för att kunna genomföra investeringen. Vi undersöker nu andra tänkbara lösningar och hoppas vara klara med finansieringsfrågan under första halvåret i år.

Under året har ett projekt avseende tätskikt till våtrum i bostäder initierats och förberedelserna för en lansering har kommit långt. Produkten har stor marknadspotential. Visst utredningsarbete återstår innan produkten kan certifieras och introduceras på marknaden, som beror på nytt regelverk som trädde i kraft v id årsskiftet. Även dessa återstående insatser kräver tillskott av kapital.

I vårt laboratorium har vi kunnat ta fram testmängder av formsprutningsråvara så att vi kunna göra fullskaleförsök hos flera av våra potentiella kunder. Dessa försök har varit mycket lyckosamma. Vi har bland annat kunna ersätta all PVC i PVC- mattor för golvbeläggning, en potentiellt gigantisk marknad.

Våra partners verksamhet i EU-projektet framskrider som planerat. Vi har dock dragit ned på de utåtriktade marknadsaktiviteterna i avvaktan på att vi får tillgång till en pilotskaleanläggning för tillverkning av formsprutningsråvara. Vi tycker att vi under det senaste året fått bekräftat att vi med vår teknologi kan tillverka högkvalitativa och miljöriktiga produkter till låga kostnader och att förutsättningarna för en positiv utveckling av företaget är goda.


Åke Paulsson, vd


Se rapporten från EcoRub  Further information about EcoRub

Publicerat: 2/29/2012 8:09:24 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se