Amhult 2: Kallelse till årsstämma

Se kallelsen från Amhult 2

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2012 kl. 14.00 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.
Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 april 2012,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 3 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress cecilia@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 21 88. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav, dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 april 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 4 647 400 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 22 872 400 röster.

Torslanda den 12 mars 2012
AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen


Amhult 2 AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD Maria Nord Johannesson, maria@amhult2.se eller
031-92 38 34
För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

Se kallelsen från Amhult 2  Further information about Amhult 2

Publicerat: 3/12/2012 2:13:23 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se