TracTechnology: Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari - mars 2012

Se rapporten från TracTechnology

Första kvartalet 2012

* Nettoomsättningen uppgick till 0,7 (0,4) Mkr.
* Resultatet efter skatt och avskrivningar uppgick till -1,9 (-2,4) Mkr.
* Bruttomarginalen uppgick till 71 % (75%)
* Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,06) kr
* Avyttring av det helägda dotterbolaget TracTechnology Solutions AB
* Etablering i ytterligare land inom EU beräknas till andra halvåret 2012

TracTechnology i korthet


TracTechnology AB
TracTechnology AB säljer licenser för tillgång till MeatTrac patentet. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp genom hela förädlingskedjan från uppfödare till butik. MeatTrac är patentskyddat i Sverige, EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknologi.
Koncernen består av tre bolag; det noterade moderbolaget TracTechnology AB (publ), det helägda utvecklingsbolaget TracTechnology Development AB (tidigare MeatTrac AB) samt TracTechnology Inc. registrerat i USA och ägs idag till 95 % av TracTechnology AB.


TracTechnology

TracTechnology's huvudverksamhet är att marknadsföra och sälja spårbarhetslicenser till större aktörer inom livsmedelsindustrin. Denna verksamhet är helt baserad på MeatTrac patentet som idag är godkänt och validerat i samtliga EU länder, USA samt Ryssland. Valet av vilket elektroniskt system som skall implementeras för att säkra spårbarheten görs i samarbete med kunden. Processen garanterar säker ursprungsmärkning hos uppfödaren och full spårbarhet genom hela förädlingskedjan fram till konsument. Trådlös spårbarhet kommer att revolutionera möjligheterna att säkerställa ursprungsmärkning och varudeklaration genom identitetshantering, från uppfödaren genom hela logistikkedjan till butiksdisk.
Förutom huvudverksamheten licensförsäljning erbjuder TracTechnology även kompletterande erbjudanden till kunder inom förädlingskedjan. Teknikplattformen är gemensam och bygger på elektronisk märkning, RFID teknik, samt webbaserad kommunikation till centrala databaser. De lösningar som idag erbjuds är MeatTrac Breeder, ett system för elektronisk ursprungsmärkning och kontroll av levande djur samt E-Seal, transportlösningar för livsmedel och levande djur.

TracTechnology Inc

TracTechnology Inc's verksamheten består i att sälja spårbarhetslicenser baserade på MeatTrac patentet till aktörer inom livsmedelsindustrin på den amerikanska marknaden. TracTechnology Inc ägs till 95 % av moderbolaget.

TracTechnology Development AB

Det helägda dotterbolaget TracTechnology Development AB bedriver utveckling av det kompletterande produktutbudet baserat på RFID teknik.


Väsentliga händelser


TracTechnology


Koncernen

I januari tog styrelsen beslut om att avyttra det helägda dotterbolaget TracTechnology Solutions AB. Bolaget, som är ett sälj- och servicebolag, erbjuder produkter inom två huvudområden; säkerhets/passersystem och access/betalkortlösningar. Dotterbolaget har varit förlustbringande och bedömningen gjordes att verksamheterna ej var kompletterande och därigenom beslutades om en avyttring. Försäljningen genomfördes i februari och samtliga praktiska detaljer förväntas slutföras under första halvåret 2012. TracTechnology Solutions AB hade vid tiden för avyttringen 8 anställda inom försäljning och kundsupport.

Europa

Metodpatentet MeatTrac är sedan 2009 godkänt i samtliga EU länder och arbetet med att initiera kontakter med potentiella samarbetspartners i flera europeiska länder pågår. Vidare har arbetet med att identifiera och noggrannare analysera det första land inom EU där TracTechnology ska etablera sig utanför Sverige fortlöpt. Tre länder har identifierats som mest intressanta och etablering i det första landet beräknas genomföras under andra halvåret 2012.

USA

TracTechnology Inc. arbetar med försäljning av spårbarhetslicenser på den amerikanska marknaden. Intresset för spårbarhet av livsmedel har vuxit starkt i USA under 2011. Dialoger förs med aktörer och organisationer inom livsmedelsindustrin.

Sverige

Dialog förs med flera stora aktörer inom svensk livsmedelsindustri angående införandet av elektroniska spårbarhetssystem från uppfödare till butik. När systemen successivt införs och det blir en naturlig del av marknadsföringen för företag i livsmedelsindustrin, kommer dessa att behöva en licens för att kunna arbeta vidare. Förhandlingarna med potentiella svenska licenstagare har därför intensifierats.

Finansiering

Under kvartalet har bolagets finansiella ställning förbättrats genom försäljningen av det helägda dotterbolaget TracTechnology Solutions AB. Köpeskillingen utgjordes av flera olika komponenter, däribland en earn out över en tvåårsperiod. Den slutgiltiga köpeskillingen kommer därför att beräknas och kommuniceras efter utgången av denna tvåårsperiod. Bolaget tillfördes under kvartalet likviditet genom ett brygglån om 2 Mkr.


Finansiell översikt


Första kvartalet 2012
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 0,7 Mkr jämfört med 0,4 Mkr under samma period 2011.

Bruttomarginalen uppgick till 71 % (75 %).

Nettoresultatet, uppgick till -1,9 (-2,4) Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (-2,4) Mkr.

Investeringar och finansiell ställning
Nettoinvesteringarna uppgick till 1,0 (0,0) Mkr.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 0,4 (0,4) Mkr, inklusive koncernintern debitering om 0,0 (0,4) Mkr.

Nettoresultatet uppgick till -1,3 (-2,0) Mkr.

Redovisningsprinciper
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards" (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen och RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering.
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på i den publicerade Årsredovisningen för 2011.

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen
och RFR 2. Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De för moderbolaget väsentligaste redovisnings-principerna återfinns i den publicerade Årsredovisningen för 2011.

Nya och ändrade standarder och tolknings-uttalanden gällande från 1 januari 2012 förväntas ej påverka de finansiella rapporterna i någon väsentlig utsträckning.

Risker och osäkerhetsfaktorer
En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidorna 22-23, not 3 i årsredovisningen för 2011. Mot bakgrund av bolagets framtidsutsikter bedöms inga väsentliga risker ha tillkommit utöver dessa.

Framtidsutsikter
Under 2012 fortsätter företaget på den inslagna strategin som fastställdes 2009. Ytterligare resurser för att kapitalisera metodpatentet kommer att avsättas. I USA har arbetet med att identifiera samarbetspartners som kan sälja licenser till amerikanska aktörer inom livsmedelsindustrin påbörjats. Genom försäljningen av TracTechnology Solutions har koncernens verksamhet renodlats och ytterligare resurser har frigjorts för kärnverksamheten.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.


Stockholm den 26 april 2012

TracTechnology AB (publ)


Stefan Sallerfors
Styrelsens ordförande

Gerhard Huber
Styrelseledamot

Niklas Åberg
Styrelseledamot

Torbjörn Tjäder
Styrelseledamot


Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma: 10 maj, 2012
Delårsrapport jan-jun 2012: 22 augusti, 2012
Delårsrapport jan-sep 2012: 24 oktober, 2012
Bokslutskommuniké 2012: februari 2013

Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.tractechnology.se

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Leyla Ekekrantz,
Verkställande Direktör
leyla.ekekrantz@tractechnology.seSe rapporten från TracTechnology

Publicerat: 4/26/2012 11:07:45 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se