Mobispine: Kallelse till årsstämma i Mobispine AB (publ)

Se kallelsen från Mobispine

Aktieägarna i Mobispine AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2012 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Humlegårdsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 19 maj 2012, dels senast klockan 12.00 fredagen den 18 maj 2012 anmäla sig skriftligen till Mobispine AB, Humlegårdsgatan 20, 114 46 Stockholm, eller per telefon 08-519 400 25, eller per e-mail info@mobispine.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före lördagen den 19 maj 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare en utdelning för verksamhetsåret 2011 om 0,25 kronor per aktie och onsdagen den 30 maj 2012 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 4 juni 2012.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande cirka 26 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget med lön, dels att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter samt dels att Joakim Hilj, Stefan Lennhammer och Stefan Olsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Humlegårdsgatan 20 i Stockholm från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i april 2012
Mobispine AB (publ)
STYRELSENSe kallelsen från Mobispine  Further information about Jojka

Publicerat: 4/27/2012 9:34:47 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se