Followit: Kallelse till extra bolagsstämma

Se kallelsen från Followit

Aktieägarna i Followit Holding AB (publ) (556540-7615) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 juni 2012 kl 11.00 i Brohuvudets AB:s lokaler i Stockholm med adress Linnégatan 18, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 maj och uppmanas att senast onsdagen den 30 maj anmäla sig hos bolaget för deltagande under adress Followit Holding AB (publ), Box 47247, 100 74 Stockholm, per tfn 08-54 900 900 eller via e-post info@followit.se.

Vid anmälan skall uppges namn, pers-/org nr, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om ev. biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Aktieägare, som företräds av ombud, ska bifoga daterad fullmakt för ombudet. Till anmälan ska bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta före tisdagen den 29 maj 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om extra stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
8. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
9. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond
10. Förslag till beslut om nyemission av aktier
11. Bemyndigande för justeringar
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 - För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås nedan föreslår styrelsen att bolagsordningens paragraf 4 ändras så att antalet aktier skall vara minst 5 000 000 och högst 20 000 000 och att aktiekapitalet skall vara minst SEK 5 000 000 och högst SEK 20 000 000.

Punkt 7 - Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas från SEK 18 285 826 till SEK 9 142 913 utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

Punkt 8 - För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital och nyemission som föreslås nedan föreslår styrelsen att bolagsordningens paragraf 4 ändras så att antalet aktier skall vara minst 25 000 000 och högst 100 000 000 och att aktiekapitalet skall vara minst SEK 5 000 000 och högst SEK 20 000 000.

Punkt 9 - Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas från SEK 9 142 913 till SEK 1 828 582,60 utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skall vara villkorad dels av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 36 571 652 aktier, dels av att den föreslagna nyemissionen fulltecknas och verkställs.

När minskning enligt punkt 7 och 9 genomförts har kvotvärdet per aktie minskat från SEK 2,00 till SEK 0,20.

Punkt 10 - Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare där innehav av en aktie ger rätt att teckna fyra nya aktier till kurs om ca SEK 0,24. Detta innebär vid fullteckning att antalet aktier ökar med 36 571 652 stycken från 9 142 913 aktier till 45 714 565 aktier samt att aktiekapitalet ökar från SEK 1 828 582,60 till SEK 9 142 913. Den exakta kursen fastställes på beslutsdagen och sätts så att hela emissionsbeloppet inte överstiger motvärdet i SEK till EUR 1 000 000.

Punkt 11 - Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen förordnar skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkt 6-10 som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt styrelsens förslag under punkt 7 och 9 erfordras att förslagen stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer från och med två veckor innan extra bolagsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.followit.se och huvudkontor, Followit Holding AB (publ), Grönbrinksgatan 7 i Stockholm, samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Välkommen!

Stockholm i maj 2012
Followit Holding AB (publ)
Styrelsen


Se kallelsen från Followit

Publicerat: 5/3/2012 5:30:59 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se