Parans: Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Se nyheten från Parans

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB, org. nr 556628-0649, kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 30 maj 2012 kl. 18.00 att avhållas i Chalmers Innovations lokaler på Stena Center 1D i Göteborg, adress Holtermansgatan 1.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 24 maj 2012, dels senast den 25 maj 2012 anmäla sig till Bolaget under adress:
Parans Solar Lighting AB, Kämpegatan 4C, 411 04 Göteborg eller per telefon 031-20 15 90.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 maj 2012, då sådan införing skall vara verkställd.

Stämmoärenden

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.
11. Bemyndigande om att genomföra nyemission.
12. Stämman avslutas.

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de ägare som begär det, se www.parans.com

Göteborg april 2012
Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen


Se nyheten från Parans  Further information about Parans

Publicerat: 5/15/2012 10:28:34 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se