Star Vault: Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30

Se rapporten från Star Vault

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2012-01-01 - 2012-06-30)

* Nettoomsättningen uppgick till 1 250 412 SEK (1 519 290)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 320 391 SEK (-1 694 126).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,04).
* Soliditeten uppgick per 2012-06-30 till 84 %.

Andra kvartalet (2012-04-01 - 2012-06-30)

* Nettoomsättningen uppgick till 605 375 SEK (708 175).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -699 327 SEK (-1 116 249).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

Nyckeltalsdefinitioner:
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 33 704 690 aktier.

Andra kvartalet 2012 - Spelrelaterade trender

Antalet månadsbetalningar är skiljt från antalet licenser eftersom kunderna själva kan välja att göra uppehåll, en eller flera månader. Antalet månadsbetalande kunder varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

* Antalet månadsbetalningar under andra kvartalet 2012 har minskat något i jämförelse med första kvartalet 2012.

* Försäljningen av licenser under andra kvartalet 2012 har minskat något i jämförelse med första kvartalet 2012.

* Antalet registrerade medlemmar i forumet för Mortal Online uppgick per 2012-06-30 till
184 090 stycken, vilket kan jämföras med 184 026 stycken per 2012-03-31.


Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012

* Den 25 juni 2012 hölls årsstämma i Star Vault. Mer information om beslut på årsstämman finns att tillgå i pressmeddelande per den 26 juni 2012 med rubriken "Stämmokommuniké". Pressmeddelandet finns att tillgå på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).


Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Den 21 augusti 2012 lanserade Star Vault expansionen "The Awakening" som tillförde nya features/funktioner i Mortal Online. I och med expansionen har Mortal Online bland annat anpassats för att tilltala en bredare publik.


VD Henrik Nyström har ordet

På senare tid har vi fokuserat på arbetet med expansionen "The Awakening" som vi förväntar oss skall tillföra ytterligare attraktionskraft till Mortal Online. Den 21 augusti lanserade vi expansionen. Utvecklingsarbetet tog längre tid än vad vi hade räknat med, men som jag har förmedlat tidigare har vi prioriterat kvalitet före tid. Det är mycket glädjande att lanseringen nu är gjord, men vad innebär den?

Mortal Online har nu tillförts av spelarna efterfrågade features/funktioner. Dessutom innehåller expansionen förbättringar och tillägg som vi hoppas ska tilltala den bredare publiken. Bland annat är det nu lättare att komma in i spelet för nya spelare. Expansionen har också medfört att det konstant finns något intressant att göra i spelet, även om man inte skulle vara intresserad av spelarkonflikter och/eller krig.

Utöver de ovannämnda förbättringarna och tilläggen bedömer vi att Mortal Online nu möter de standardkrav som finns för att ett spel ska bli godkänt på de stora spelplattformarna. Skulle Mortal Online bli listat på en eller flera av dessa kommer det att innebära en rejäl skjuts i rätt riktning rent marknadsföringsmässigt. Vi har under en längre tid arbetat för att Mortal Online ska bli listat och våra förutsättningar är med den senaste expansionen och förbättringarna som är införda, betydligt bättre än tidigare.

Jag har stor tilltro till att den nylanserade expansionen "The Awakening" skall bli ett lyft för Mortal Online och Star Vault.

Andra kvartalet har inte varit i linje med våra förväntningar, men det är till stor del beroende på den försening vi har haft avseende lanseringen av "The Awakening". Dock kan jag nämna att vi, med två dygns feedback från spelare efter lanseringen, är mycket nöjda. Det är flera spelare som redan har återaktiverat sina månadsabonnemang och även nyförsäljningen av licenser har ökat. Två dygn är naturligtvis väldigt kort tid, men våra första intryck av expansionens mottagande är positiva.

Vi har tidigare kommunicerat att vi skulle uppnå break-even under juli/augusti. Beroende på förseningen med lanseringen av "The Awakening", som var planerad till april, beräknar vi kunna nå break-even under september/oktober.

Henrik Nyström,
VD, Star Vault AB (publ)


Star Vault

Star Vault AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). På längre sikt avser bolaget utveckla nya speltitlar.


Mortal Online

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden idag har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig "spelplan" att följa utan det är upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.


Affärsmodel

Affärsmodellen för onlinespel består av en initial kostnad för tillgång till spelet samt en månadsavgift. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.


Aktien

B-aktien i Star Vault AB (publ) listades den 28 september 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 juni 2012 uppgick antalet aktier i bolaget till 33 704 690, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.


Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i halvårsrapporten som i bolagets senaste årsredovisning.


Granskning av revisor

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Kommande finansiella rapporter

2012-11-22: Delårsrapport januari till september 2012
2013-02-21: Bokslutskommuniké för 2012


Avlämnande av halvårsrapport

Malmö, den 23 augusti 2012
Star Vault AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta

Henrik Nyström, VD
040-13 89 40
info@starvault.seSe rapporten från Star Vault  Further information about Star Vault

Publicerat: 8/23/2012 12:36:17 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se