Star Vault: Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30

Se rapporten från Star Vault

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2012-01-01 - 2012-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 1 751 664 SEK (2 225 694)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 027 235 SEK (-2 611 196).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,06).
* Soliditeten uppgick per 2012-09-30 till 82 %.

Tredje kvartalet (2012-07-01 - 2012-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 501 252 SEK (706 404).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -706 844 SEK (-720 790).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

Nyckeltalsdefinitioner:
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 33 704 690 aktier.

Tredje kvartalet 2012 - Spelrelaterade trender
Antalet månadsbetalningar är skiljt från antalet licenser eftersom kunderna själva kan välja att göra uppehåll, en eller flera månader. Antalet månadsbetalande kunder varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

* Antalet månadsbetalningar under tredje kvartalet 2012 har minskat i jämförelse med andra kvartalet 2012.

* Försäljningen av licenser under tredje kvartalet 2012 har minskat i jämförelse med andra kvartalet 2012.

* Antalet registrerade medlemmar i forumet för Mortal Online uppgick per 2012-09-30 till 188 668 stycken, vilket kan jämföras med 184 090 stycken per 2012-06-30.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012
* Den 21 augusti 2012 lanserade Star Vault expansionen "The Awakening" som tillförde nya features/funktioner i Mortal Online. I och med expansionen har Mortal Online bland annat anpassats för att tilltala en bredare publik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.


VD Henrik Nyström har ordet
I augusti 2012 lanserade vi äntligen expansionen "The Awakening" och Mortal Online har därmed tillförts av spelarna efterfrågade features/funktioner. Expansionen innehåller dessutom förbättringar och tillägg som vi hoppas ska tilltala den bredare publiken. Utvecklingsarbetet tog längre tid än vad vi hade räknat med men vi är nöjda med kvaliteten som expansionen håller. Bland annat är det nu lättare för nya spelare att komma in i spelet och expansionen gör att det alltid finns något intressant att göra, även om man inte skulle vara intresserad av spelarkonflikter och/eller krig. I och med lanseringen av "The Awakening" har vi goda förhoppningar om tillväxt i antal spelare och således ökande intäkter. Efter en del mindre problem vid lanseringen av Awakening har vi fått mycket god feedback från spelarna, spelet har aldrig varit bättre gällande features och stabilitet. Vi har många nya bra förändringar och spelmoment som spelarna ger god feedback på. Utmaningen framöver består i att nå ut till spelare på de olika marknaderna, dvs marknadsföring av Mortal Online.

Förhandling pågår för att lista Mortal Online på spelnätverket Steam, eftersom vi anser att Mortal Online nu möter de standardkrav som finns för att ett spel ska bli godkänt på de stora spelplattformarna. När Mortal Online blir listat på ett sådant spelnätverk innebär det en viktig exponering i en av de kanaler som krävs för att synas i den globala konkurrensen.

Break even beräknades vid halvårsrapporten att nås i september/oktober, men vi kan konstatera att den positiva trend av kundökning som vi hade under första och andra kvartalet har avtagit. Detta ger bolaget en ansträngd likviditet. Anledningen till detta är förseningen av Awakening och vi undersöker nu de olika alternativ som finns att återigen skapa en positiv trend i nyförsäljningen. Kostnadsbesparingarna gjorda under fjärde kvartalet 2011 har full effekt under kvartalet, vilket leder till ökad uthållighet.

Marknaden för MMORPG-spel utvecklas hela tiden och vi i styrelsen arbetar under fjärde kvartalet med att förbereda Mortal Online för 2013 - spelet är bättre än någonsin tidigare, men konkurrensen om spelarna är samtidigt tuffare.

Henrik Nyström,
VD, Star Vault AB (publ)


Se rapporten från Star Vault  Further information about Star Vault

Publicerat: 11/22/2012 2:14:37 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se