Recyctec: Proposition kring avfallshierarkin till riksdagen

Se nyheten

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i miljöbalken, ändringar som syftar till att på ett ännu tydligare och mer samlat sätt införa den så kallade avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen.  

Propositionen behandlas i miljö- och jordbruksutskottet och kommer att resultera i ett betänkande (MJU22). Planeringen är att det ska debatteras och voteras i kammaren den 16 juni, debatten kan följas på http://www.riksdagen.se/
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Avfallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prioriteringsordning för politik och lagstiftning som medlemsstaterna ska ha avseende förebyggande och behandling av avfall.
Enligt hierarkin ska man i första hand förebygga avfall. Vilket innebär att minska mängden avfall, och minska mängden skadliga ämnen i material och produkter och att minska de negativa effekterna av avfall. För det avfall som ändå uppkommer anges i propositionen att den som behandlar avfall, eller är ansvarig för att avfall behandlas, ska välja en metod enligt följande prioriteringsordning;

1. I första hand ska avfall föreberedas för återanvändning
2. I andra hand ska avfall materialåtervinnas
3. I tredje hand ska avfall återvinnas på annat sätt (energiåtervinning)
4. I sista hand ska avfall bortskaffas (deponeras)

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88


Se nyheten  Further information about Recyctec

Publicerat: 5/3/2016 2:53:52 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se