Transferator: Kommuniké från årsstämma 2017Transferator AB har idag avhållit årsstämma i Stockholm.

Stämmans beslut i sitt väsentligaste var;

 •  att fastställa balans- och resultaträkningar,
 •  att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 35 461 tkr, balanseras i ny räkning,
 •  att ge samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016,
 •  omval av ledamöterna Jakob Johansson (ordf), Fredrik Vojbacke, Guntis Brands samt Henrik Halvorsen.
 •  att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier (oavsett aktieslag), konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Dock får en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte överstiga 20 000 000 aktier, oavsett aktieslag. Styrelsens bemyndigande skall även i detta hänseende omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
 •  att utse Per Strömberg från Baker Tilly Stint AB till ny revisor. Befintlig revisor Per Nilsson från samma byrå tackades för sin tid som revisor i Bolaget.
 •   att införa ett optionsprogram för styrelsen och ledande befattningshavare inom Bolaget genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie A och B i Bolaget. Beslutades om en riktad emission av högst 2 070 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av högst 2 070 000 aktier av serie A samt högst 1 530 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av högst 1 530 000 aktier av serie B i Bolaget; till dotterbolaget Transferator Industri AB för vidare överlåtelse till styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget. På stämman informerades om förutsättningen att särskilda förhållanden föreligger avseende styrelseledamöter att delta i incitamentsprogrammet mot bakgrund av att flertalet ledamöter arbetar i Bolaget på samma sätt som en anställd. 

Handlingar relaterade till den aktuella årsstämman samt detaljerade villkor för optionsprogrammet finns att tillgå på www.transferator.com.

För mer information avseende Transferator AB (publ) hänvisas till:

Fredrik Vojbacke, VD

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com


  Läs mer om Transferator

Publicerat: 5/31/2017 4:33:27 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se