Oden Control: Halvårsrapport 2017

Se rapport.

Halvårsrapport, 2017                                            

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 juni 2017                            

Halvårsrapport, 2017                                            

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 juni 2017                            

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år  

Perioden i korthet:

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 487 TSEK (687 TSEK)                  

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 205 TSEK (233 TSEK)

- Bruttomarginalen för första halvåret uppgick till 86 % (58 %)

- Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 96 % (82 %)                                               

- Rörelseresultat i % av omsättning för första halvåret uppgick till 29 % (3 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för andra kvartalet uppgick till 20 % (0 %)                 

- Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 140 TSEK (20 TSEK)

- Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 42 TSEK (0 TSEK)

- Resultat per aktie* för första halvåret uppgick till 0,02 kr (0 kr)

- Resultat per aktie* för andra kvartalet uppgick till 0,01 kr (0 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten:                         

Försäljningen ligger lika mot föregående kvartal.

Ingen större order under perioden men vi upplever att Intresset från kunder och aktörer i branschen blivit högre då den nya ställdonsserien fått bevisa sin prestanda under en längre tid.

Ekonomi:

Ekonomin går vidare åt rätt håll med stärkta nyckeltal.

Framtid:

Vi kommer fortsatt försöka finna ett förslag till lösning på att Oden / ASAB skall kunna agera som ett komplett bolag med hela värdekedjan under ett tak.

Våra ställdon kommer visas för de stora ventiltillverkarna, där det finns möjlighet till större ordervolymer.

Vi kommer vidare synas på viktiga mässor i Sverige och utlandet som söka bra försäljningskanaler.

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                         

Bolagets likvida medel, uppgick till 299 TSEK (101 TSEK).

Soliditeten är 76 % (60 %)                                  

Kundfordringarna uppgick till 81 TSEK (122 TSEK)                 

Resultaträkning 2017-01-01 2016-01-01 2017-04-01 2016-04-01
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Nettoomsättning 487 306 687 260 204 944 233 368
Rörelsens kostnader -284 756 -601 943 -131 792 -200 377
Rörelseresultat före avskrivningar 202 550 85 317 73 152 32 991
Avskrivningar -61 998 -65 106 -30 999 -32 553
Rörelseresultat          140 552          20 211 42 153 438
Finansiella intäkter 0 0 0 1
Finansiella kostnader -139 -700 0 0
Resultat efter finansiella poster 140 413 19 511 42 153 439
Skatter 0 0 0 0
Resultat efter skatt 140 413 19 511 42 153 439
Balansräkning 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 377 494 500 543 439 492
Materiella anläggningstillgångar 0 3 118 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 693 66 693 6 693
Summa anläggningstillgångar 384 187 570 354 446 185
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 734 433 1 127 559 971 612
Likvida medel 298 804 101 024 29 396
Summa omsättningstillgångar 1 033 237 1 228 583 1 001 008
Summa tillgångar 1 417 424 1 798 937 1 447 193
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 077 592 1 078 377 937 179
Skulder
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 339 832 720 560 510 014
Summa skulder          339 832 720 560 510 014
Summa eget kapital & skulder 1 417 424 1 798 937 1 447 193
Kassaflöde 2017-01-01 2016-01-01 2017-04-01
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring rörelsekapital 202 411 84 617 73 152
Förändring rörelsekapital 66 997 -26 555 -68 084
Kassaflöde från den löpande verksamheten 269 408 58 062 5 068
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0
Periodens kassaflöde 269 408 58 062 5 068
Likvida medel vid periodens början 29 396 42 962 293 736
Likvida medel vid periodens slut 298 804 101 024 298 804

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 1 514 TSEK fördelat på 6 054 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.

Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2016.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen:

Delårsrapport 3 2017,     2017-10-24                

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 , Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com

18 Augusti 2017

STYRELSEN                                  

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se


Se rapport.  Further information about Oden Control

Publicerat: 8/18/2017 9:00:11 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se