Transferator: Halvårsrapport - 1 Januari - 30 Juni 2017

Läs halvårsrapport.

6 MÅNADER, JANUARI-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 22,2 (21,0) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,2 (3,9) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -0,9 (0,5) Mkr.
 • Substansvärdet uppgick till 52,1 Mkr; 1,00 kronor per aktie.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,63 kr (0,66).
 • Soliditeten uppgick till 47,4% (47,0%).
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 7,8 Mkr.

3 MÅNADER, APRIL-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 10,5 (11,3) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,3 (2,0) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -0,7 (0,5) Mkr.

Koncernen omsättning ökade med 6% till 22,2 Mkr under första halvåret. Det kan jämföras med omsättningen på 21 Mkr för samma period i fjol. Huvudsakligen ABG-koncernen har bidragit till omsättningsökningen, bland annat genom en positiv satsning på marknaden för större markstående cisterner, ett segment där företaget bedöms kunna ta marknadsandelar.

Rörelseresultatet minskade till 1,2 Mkr, jämfört med 3,9 Mkr föregående år. Samtliga dotterbolag uppvisar lönsamhet för första halvåret 2017. Det svagare resultatet förklaras delvis av att i jämförelsesiffror för år 2016 ingick ett mycket starkt halvår för Aqurat som bolaget inte riktigt lyckades nå under innevarande halvår, omsättningsmässigt ligger företaget dock i paritet med tidigare år. Vidare har ABG-koncernen upplevt högre lönekostnader under en period när bolaget genomgår ett generationsskifte samt kostnader av engångskaraktär i samband med införande av nytt datasystem och kostnader tagna vid förtida lösen av ett leasing-kontrakt. Kostnadseffekterna avseende datasystem samt löner förväntas klinga av under Q3-Q4 innevarande år.

Dotterbolag Aqurat har under halvåret engagerat fem mycket erfarna personer till verksamheten; Johan Mjöberg (senior projektledare), Linus Lindskog (projektledare), Charina Selahn (back-of ce), Johanna Garpenlöv (back- office) och Katja Sjöstedt (projektledare/back-office). Efter dessa rekryteringar har företaget totalt 8 anställda.

Substansvärdet uppgick till 1,00 kr/aktie på balansdagen, i princip oförändrat från årsskiftet. Bolaget har inte haft några transaktioner som nämnvärt påverkat värdepappersportföljens omslutning under kvartalet.

Informationen är sådan som Transferator AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 klockan 16.15.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke, VD
Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs halvårsrapport.  Läs mer om Transferator

Publicerat: 8/31/2017 4:25:01 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se