Recyctec: Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (PUBL)

Se pressmeddelande

Vid extra bolagsstämma som idag, den 22 september 2017, hölls i Recyctec Holding AB (publ), beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 kronor genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 kronor. Beslutet fattades med stöd av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. I enlighet med vad som vidare offentliggjordes i kallelsen den 31 augusti 2017 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att teckningskursen uppgår till 250 000 kronor per konvertibel, vilket motsvarar dess nominella belopp, samt att rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst tio på förhand vidtalade investerare. Dessa är, Sau Suen Tse (styrelseordförande i bolaget), Richy Ocean International Ltd (ägs till 50 % av Sau Suen Tse och är större aktieägare i Bolaget), Christian Berger, Andreas Björklund, Olle Stenfors, Fredik Åhlander, Joakim Svahn, Frits Real Estate Advisor AB (genom Tommy Fritz) och Råsunda Förvaltning AB (genom Per Nilsson).

Efter styrelsens beslut att förlänga tecknings- och betalningstiden pågår teckningsperioden till den 21 september 2017 och betalning för tecknade optioner ska erläggas senast den 28 september 2017. Investerarna Sau Suen Tse och Richy Ocean International Ltd har rätt att betala för tecknade konvertibler genom kvittning av befintlig fordran. Sau Suen Tse har en fordran på bolaget som totalt uppgår till 1 MSEK och Richy Ocean International Ltd har en fordran på bolaget som totalt uppgår till 1,5 MSEK.

Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget av serie B: (i) under tiden från och med den 21 december 2017 till och med den 31 december 2017, till en konverteringskurs om 1,25 kronor per aktie; (ii) under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en konverteringskurs om 1,50 kronor per aktie; och (iii) under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en konverteringskurs om 3,00 kronor per aktie. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,05 kronor. Genom emissionen kan bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 200 000 kronor. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats.

Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionskursen och övriga villkor för konvertibelemissionen bedöms enligt styrelsen mening vara marknadsmässiga. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera konvertiblerna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                        Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se              E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                       Tel: 0708-55 79 12

Denna information
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.


Se pressmeddelande  Further information about Recyctec

Publicerat: 9/22/2017 3:40:32 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se