Finwire om Redwood Pharma: Redwood Pharma genomför nyemission

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Forskningsbolaget Redwood Pharma genomför en emission av företrädesemission av units som syftar till att förstärka bolagets kassa med 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen kan tillföra Redwood Pharma 13,2 miljoner kronor initialt och ytterligare 11 miljoner vid en senare fullteckning av teckningsoptionerna. Företrädesemissionen är säkerställd till lägst 9 miljoner kronor genom diverse teckningsförbindelser och garantier, framgår det av ett pressmeddelande. Några garantier eller teckningsförbindelser beträffande teckningsoptionerna har inte säkrats. Emissionskostnaderna bedöms uppgå till cirka 1,7 miljoner kronor.

Bolaget motiverar emissionen med att bolaget skall förbereda och genomföra den planerade kliniska fas II-studien av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon.

Varje unit består av en nyemitterad aktie samt en nyemitterad teckningsoption. Fem befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya units till kursen 3,30 kronor per unit.

Teckningstiden löper under perioden den 1 till 20 juni och handel med uniträtter sker den 1 juni till 16 juni. Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 26 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 29 maj.

Vidare kommer företaget att ge ut teckningsoptioner. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 80 procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för bolagets aktie under perioden den 18 till 29 september 2017. Priset kommer inte att vara högre än 5,52 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske under perioden den 2 till 16 oktober 2017.

Eminova Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Publicerat: 5/19/2017 8:25:22 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se