Finwire om Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines föreslår nyemission - vill ta in 40 miljoner kronor

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Vaccinbolaget Eurocine Vaccines kallar sina aktieägare till en extra stämma den 10 november för att klubba igenom en företrädesmission som syftar till att fylla på kassan med cirka 40 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen är täckt till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen är att finansiera vaccinbolagets planerade fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2017/2018.

Aktieägarna kommer att erhålla en rätt att teckna units, en unit per aktie. Uniten kommer sedan att innehålla rätten till en nyemitterad aktie samt en teckningsoption.

Teckningskursen för varje unit i emissionen kommer att fastställas utifrån en rabatt på minst 20 procent mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie vid handel på Aktietorget under den tvåveckorsperiod som föregår styrelsens beslut om nyemission av units.

Teckningskursen kan dock inte understiga 2,34 kronor per unit.

Antalet nyemitterade units i företrädesemissionen kommer att vara det antal som, baserat på den enligt ovan fastställda teckningskursen, inbringar ett belopp som totalt motsvarar en teckningslikvid om cirka 40 miljoner kronor.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie vid handel på Aktietorget under perioden 12 november till 23 november nästa år.

Redeye är rådgivare åt Eurocine Vaccines.

Publicerat: 10/13/2017 8:02:28 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se