Hearing med Anne-Charlotte Aronsson, VD, AroCell, hölls onsdagen 6 april 2011 kl 10.00-10.40.


Anne-Charlotte Aronsson: Tack för visat intresse! Hearingen är nu avslutad. Har du fler frågor är du välkommen att skicka dessa direkt till min e-post aca@arocell.com eller via telefon 0733 911177. Med vänliga hälsningar, Anne-Charlotte Aronsson

Anne-Charlotte Aronsson: Det finns ett brett utbud av biomarkörer för utvärdering av cancer tillgängliga på marknaden. De flesta av dessa är organspecifika och är relaterade till tumörens massa och inte med tillväxtprocessen i tumören. TK mäter celltillväxt istället, vilket direkt återspeglar cancerns aggressivitet och egentligen är det mer intressant än hur stor tumören är. Det finns ett annat sätt att mäta tymidinkinas, men det är en tekniskt sätt mer komplicerad metod som huvudsakligen är avsedd för blodcancer. (2011-04-06 10:41)
Moderator: Hur ser konkurrenssituationen ut? (2011-04-06 10:39:34)

Anne-Charlotte Aronsson: Styrelsen har bred kompetens med personer som har erfarent inom olika områden såsom affärsstategier, affärsutveckling, ekonomi, forskning, proteinbiokemi och klinisk kemi/testutveckling. (2011-04-06 10:40)
Moderator: Vilka kompetenser finns i styrelsen? (2011-04-06 10:38:31)

Anne-Charlotte Aronsson: Den grundläggande upptäckten är en metod att producera antikroppar mot exponerade epitoper på TK molekylen. Många forskargrupper har tidigare försökt men inte lyckats att utveckla antikroppar som är tillräckligt bra mot TK. Specifika och robusta är nödvändiga för att enkelt kunna mäta proteinet i ett blodprov. (2011-04-06 10:37)
Moderator: Vad är det som är unikt med er produkt? (2011-04-06 10:35:51)

Anne-Charlotte Aronsson: Arocell kommer att ha ett nära samarbete med opinionsbildare och har redan ett stort nätverk. Kliniska resultat kommer att presenteras på internationella och lokala kongresser. Den direkta försäljningen av ELISA testet kommer att göras genom distributörer.Som steg två kommer AroCell att licensiera ut produkten till de stora diagnostikföretagen. De har redan etablerade försäljningskanaler world-wide, men det är fortfarande viktigt att AroCell även i fortsättningen ansvarar för klinisk dokumentation och klinisk marknadsföring (2011-04-06 10:35)
Moderator: Hur skall AroCell nå ut på marknaden? (2011-04-06 10:33:15)

Anne-Charlotte Aronsson: AroCells produkter är främst avsedda som ett komplement till nuvarande metoder eftersom alla etablerade metoder huvudsakligen är relaterade till cancertumörens storlek. TK 210 ger en annan information eftersom den mäter celltillväxt, som egentligen är det viktigaste parametern. (2011-04-06 10:33)
Moderator: Kommer AroCells produkter att ersätta existerande metoder inom t ex prostata- och bröstcancer? (2011-04-06 10:31:01)

Anne-Charlotte Aronsson: Den totala kostnaden för cancer diagnostik är ca 35 miljarder SEK 2007 och marknaden beräknas växa med ca 6 % per år. Marknaden för ett kliniskt etablerat test för prostatacancer (PSA) är ca 3 miljarder SEK. Den potentiella marknaden för ett test för blodcancer är ca 300 miljoner SEK bara i Europa. (2011-04-06 10:30)
Moderator: Hur stor är marknaden för AroCells produkter? (2011-04-06 10:29:53)

Anne-Charlotte Aronsson: Styrelsen för AroCell gör bedömningen att med en emissionslikvid om 7 040 000 kronor är kapitaltillskottet tillräckligt för att komma igång med försäljningen av TK 210/hem och påbörja utvecklingen av TK 210/prostate. Styrelsen uppskattar att emissionen är tillräcklig för dessa åtaganden och för att driva Bolaget vidare under 12 månader. (2011-04-06 10:28)
Moderator: Hur länge skall pengarna från emissionen räcka och vad skall de användas till? (2011-04-06 10:27:59)

Anne-Charlotte Aronsson: Grundarna äger tillsammans 47 %, SLU Holding, UUAB och Innovationsbron sammanlagt 23%, Uppsala Seed Capital 9,1 % och resterande 21 % fördelade mellan flera mindre ägare bland annat Styrelsemedlemmar och Ledning. (2011-04-06 10:27)
Moderator: Hur ser ägarstrukturen ut inför emissionen? (2011-04-06 10:26:16)

Anne-Charlotte Aronsson: Tack vare nya behandlingsmetoder så har cancerpatienter under nu en mycket bättre prognos än för 20 år sedan, vilket gör att många fler patienter lever med cancer idag. En cancerpatient måste följas upp 2 till 4 gånger per år under i stort sett hela livet. Därför är därför viktigt med enkla och kostnadseffektiva metoder. Det saknas fortfarande metoder för att upptäcka cancern på ett tidigt stadium, vilket gör att sjukdomen oftast har kommit onödigt långt innan den upptäcks och den blir därmed svårare att bota. Detta gäller både vid första upptäckten av cancertumören och vid upptäckt av återfall. Det är också viktigt att på ett tidigt stadium kunna avgöra om vald behandlingsmetod fungerar som man hoppats eller om en annan behandlingsstrategi bör väljas för just den här patienten. (2011-04-06 10:25)
Moderator: Hur ser utvecklingen inom cancer ut. Hur har situationen förändrats och hur kommer utvecklingen att se ut? (2011-04-06 10:24:44)

Anne-Charlotte Aronsson: Ja den första produkten kommer att lanseras under hösten. (2011-04-06 10:24)
Rocket: Är det rätt uppfattat att ELISA-analysen ska vara utvecklad detta år? (2011-04-06 10:23:00)

Anne-Charlotte Aronsson: Det förutsätter naturligtvis att vi lyckas lansera den första produkten med framgång. Vi är ett litet företag i tidig fas så det finns risker. Vi kan inte heller veta hur aktiekursen kommer att utvecklas men vi kommer att göra allt för att urveckla bolaget enligt planerna och därmed skapa ett ökat aktievärde. Produkterna ju har stor potential. (2011-04-06 10:23)
Moderator: Du skriver att Return on Investment på sikt bör kunna ge 10 gånger det insatta kapitalet. Hur menar du då? (2011-04-06 10:16:13)

Anne-Charlotte Aronsson: Vi har redan diskussioner med några företag- (2011-04-06 10:18)
Burt: Ni verkar säkra på ett positivt mottagande när det gäller att nå ut med licensiering på marknaden. Hur väl är era kontakter etablerade idag med de större företagen inom lab.diagnostik? (2011-04-06 10:14:29)

Anne-Charlotte Aronsson: Under det här året kommer det inte att bli någon större försäljning eftersom vi inte kommer att lansera förrän i slutet av året. Vi behöver pengarna för att slutföra produktionsanpassningen och för att lansera och marknadsföra den första produkten. Dessutom kommer vi att starta utvecklingen av den andra. (2011-04-06 10:16)
Ulf: Ni lancerar er första produkt till hösten. Vilka intäkter räknar ni med i år? Behöver ni verkligen pengarna från nyemissionen eller vill ni bara ha ett värde på bolaget? (2011-04-06 10:10:49)

Anne-Charlotte Aronsson: Den direkta försäljningen av ELISA testet kommer att göras genom distributörer. AroCell har redan idag diskussioner med potentiella distributörer på de viktigaste marknaderna i Europa. Som steg två kommer AroCell att licensiera ut produkten till de stora diagnostikföretagen. Högst prioritet har Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Vi räknar med att sälja motsvarande 10 000 tester under första åreet. (2011-04-06 10:12)
Ludde: Hej, er första produkt skall ut på marknaden i höst. Hur kommer lanseringen att gå till. I vilka länder, med distributörer eller egen försäljningsorganisation. Hur stor volym har ni beräknat för det första året? (2011-04-06 10:09:13)

Anne-Charlotte Aronsson: AroCells första test TK 210/Hem for blodcancer kommer ut på marknaden under hösten 2011 och är då CE-märkt, vilket innebär att den kan säljas i hela Europa. Den första produkten kommer att vara ett test för prognos och övervakning av blodcancer. AroCell siktar på att lansera sitt andra test i början av 2013, som är till test för prostatacancer och/eller bröstcancer. (2011-04-06 10:09)
Moderator: Vilka produkter är under utveckling? (2011-04-06 10:08:16)

Anne-Charlotte Aronsson: Företaget grundades 2003 av Staffan Eriksson, Per Matsson, Arne Ferstad, Ellen He, Naining Wang, Sven Skog och Bernard Tribukait, vilket var fem välkändas forskare vid Karolinska Institutet och två erfarna entreprenörer. Alla har många års erfarenhet av Life Science. Bolaget har senare bytt namn till AroCell. Ellen He och Sven Skog har lämnat bolaget. (2011-04-06 10:07)
Moderator: Berätta lite kort om företagets historia (2011-04-06 10:06:34)

Anne-Charlotte Aronsson: Cancer kännetecknas av okontrollerad celltillväxt. Graden av cellers tillväxt är direkt kopplad till hur aggressiv tumören är. Det finns ett flertal metoder att upptäcka och följa upp cancer tumörer, men alla dessa metoder bygger på att identifiera tumörens massa. Det unika med AroCells metod är att den mäter tillväxt och kan därigenom identifiera de aggressiva cancertumörerna, (2011-04-06 10:06)
Moderator: Varför är AroCells metod viktig vid analys av cancertumörer? (2011-04-06 10:05:37)

Anne-Charlotte Aronsson: UNder 2012 med vår första produkt. (2011-04-06 10:04)
Burt: När i tiden kan ni tänkas nå ut på marknaden för rutindiagnostik? (2011-04-06 09:58:18)

Anne-Charlotte Aronsson: - Stor marknadspotential - Kliniskt behov av bättre metoder inom cancerdiagnostik och uppföljning - Nära till marknaden med första produkten - En uppföljande produkt med enorm potential Return on Investment för en investerare på 3-5 års sikt bör kunna ge 10 ggr det insatta kapitalet. (2011-04-06 10:03)
Hans G-son Linder: Varför skall jag köpa era aktier? Hur mycket kan jag tjäna på dem? (2011-04-05 13:42:53)

Anne-Charlotte Aronsson: Det är alltid bäst om man kan jämföra en individ med sig själv, men spridningen för TK 210 mellan individer är inte större än för andra biomarkörer, så det går att använda en sk cut-off, men det är då viktigt att veta att patienten inte har någon annan sjukdom som kan påverka. Vi har flera patent. Det första går ut 2016 och det senaste är ännu inte inskickat. (2011-04-06 10:03)
Mrs Sippi: Hej Anne-Charlotte!1) Är normalvärdena av TK lika för alla friska personer? Dvs räcker det med en mätning för att avgöra om en person har en växande tumör?2) Hur länge har ni skydd av patent e.d.? (2011-04-05 17:19:29)

Anne-Charlotte Aronsson: - Lansering av den första produkten som också kommer att vara CE märkt - Lansering av Produkt 2 för prostata och/eller bröstcancer - Positivt kassaflöde - Beslut om snabbtest - FDA godkännande för försäljning på amerikanska marknaden (2011-04-06 10:02)
Roy O: Vilka "triggers" kan vi räkna med på 1-3 års sikt? Godkänd CE-märkning. Amerikanska marknaden? Bröst/prostata? (2011-04-05 11:55:16)

Anne-Charlotte Aronsson: Under hösten 2011 (2011-04-06 10:02)
Jack: När beräknar ni kunna lasera er första produkt? (2011-04-05 09:43:20)

Anne-Charlotte Aronsson: Hej, Välkomna till AroCells webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa frågor! Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagere för att kunna ställa frågor.