Hearing med Anne-Charlotte Aronsson, vd AroCell, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar om det inte fanns tid att besvara alla.Anne-Charlotte: Tack för ert intresse, hearingen är nu avslutad! Har ni fler frågor kan ni skicka dem till min e-post: aca@arocell.com. Med vänliga hälsningar Anne-Charlotte

Anne-Charlotte: Produkten kommer att licensieras ut till de stora diagnostikaföretagen för att anpassas till deras stora helautomatiska system. Dessa finns tillgängliga på alla stora och medelstora laboratorier över hela världen. Vi kommer även i fortsättningen att ha ett nära samarbete med Staffan Eriksson på SLU som är "uppfinnaren" till TK 210, men också med andra institutioner för utveckling av nya produkter. (2012-03-26 10:38)
Jeti: Har ni några planer på samarbeten med andra företag eller forskningsinstitutioner? (2012-03-26 10:20:48)

Anne-Charlotte: Kunderna är i första hand hematologer eller onkologer som beställer testet från laboratoriet, men den direkta kunden är egentligen laboratorierna. Tack vare att det redan finns en produkt på marknaden så vet vi att det finns ett stort intresse. Det är många som ser värdet av TK och att mäta celltillväxt, men eftersom dagens metoder är antingen tekniskt svåra eller fordrar et dyrt system så har spridningen inte blivit så stor. Ett test för celltillväxt kompletterar dagens metoder som huvudsakligen är relaterade till tumörens massa. (2012-03-26 10:33)
Blomman: Introduktion av första produkten TK 210/hem ELISA är nu planerad till slutet av 2012. Hur ser tänkta kunder ut och hur säkra är ni på att det finns intresse för den? (2012-03-25 19:38:05)

Anne-Charlotte: Den existerande marknaden för PSA var som jämförelse 350 MEUR 2007 och är beräknat till ca 700 MEUR 2012. (2012-03-26 10:31)
Uffe: Hur stor är den potentiella marknaden för er produkt, i sek? (2012-03-26 10:25:21)

Anne-Charlotte: Vi har visat att det går att mäta prover från patienter med solida tumörer med hjälp av ett prototyp test. Vi måste nu visa att det även fungerar i det nuvarande formatet. Utvecklingen av ett test för solida tumörer kommer att ske parallellt med utvecklingen av blodcancertestet så tidplanen för ett sådant test kommer inte att mer en marginellt att påverkas av förseningen av blodcancertestet, vilket innebär att det första testet för solida tumörer kommer att lanseras i slutet av 2013. (2012-03-26 10:29)
Mr M: Hur långt har ni kommit med utvecklingen av produkter för att mäta celltillväxten när det gäller bröst- och prostatacancer? (2012-03-25 20:20:43)

Anne-Charlotte: Pengarna skall användas till att genomföra utvecklingen av en ny råvara samt CE-märkning och kommersialisering av TK 210/hem ELISA. De skall även räcka till att finansiera utveckling av AroCells första test för solida tumörer, TK 210/prostate ELISA. Däremot kommer vi att behöva mer kapital för att slutföra klinisk dokumentation och kommersialisering av TK 210/prostate. (2012-03-26 10:26)
Cissi: Räcker emissionen för att parallellt utveckla nya produkter och marknadsföra dessa? (2012-03-26 07:52:40)

Anne-Charlotte: De kliniska utvärderingarna har visat god korrelation mellan AroCells test och de TK tester som idag används på marknaden för blodcancer. En av råvarorna som AroCell använder sig av har dock inte uppnått Bolagets krav avseende reproducerbarhet mellan tillverkningsomgångar. Vi har därför beslutat att inte lansera TK 210/hem ELISA för klinisk rutinanvändning utan har beslutat att byta en råvara för att säkra långsiktig stabil produktion, vilket innebär att den polyklonala antikroppen som används idag kommer att ersättas av en monoklonal. (2012-03-26 10:23)
Blomman: Vad beror förseningen av blodcancertestet på? (2012-03-25 19:35:36)

Anne-Charlotte: Utvecklingen av ett test för solida tumörer kommer att ske parallellt med utvecklingen av blodcancertestet så tidplanen för ett sådant test kommer inte att mer en marginellt att påverkas av förseningen av blodcancertestet. (2012-03-26 10:21)
Mr M: Hur kommer utvecklingen av testerna för solida tumörer att påverkas av förseningen för blodcancertestet? (2012-03-25 20:22:25)

Anne-Charlotte: AroCells målsättning är att erhålla CE-märkning och inleda försäljningen av TK 210/hem ELISA genom lokala distributörer under första kvartalet 2013. Vidare avser Bolaget att lansera TK210/hem som ett helautomatiskt test genom licensiering till de stora marknadsledande företagen inom laboratoriediagnostik under 2013 med målsättning att börja generera intäkter under 2014. TK 210/prostate kommer att lanseras under 2013 och nya produkter kommer att följa från 2014 och framåt. (2012-03-26 10:20)
Grossing20: Hur ser bolagets framtidsplaner ut? (2012-03-26 07:18:35)

Anne-Charlotte: Nej, produkterna är ett komplement till existerande metoder. Nuvarande metoder mäter huvudsakligen tumörens massa medan AroCells produkter visar hur fort tumören växer. TK 210 kan därmed upptäcka cancertumören tidigare och också visa hur aggressiv den är. (2012-03-26 10:16)
Johan b: Kommer AroCells produkter att ersätta existerande metoder inom t ex prostata- och bröstcancer? (2012-03-26 10:09:44)

Anne-Charlotte: Vi ser goda möjligheter att lyckas med den nya råvaran eftersom vi redan tidigare har arbetat med motsvarande råvara och har ett bra system för utvärdering av den nya råvaran eftersom testet i övrigt uppfyller alla tekniska krav. (2012-03-26 10:13)
testet: Hur trygga känner ni er med att den nya råvaran kommer att fungera tillfredställande? (2012-03-26 10:09:42)

Anne-Charlotte: En orsak är att vi avvaktar vad som händer i omvärlden. Snabbtester för cancer är inte riktigt accepterat av den medicinska världen idag. Det är också ett helt nytt område. Det kräver noggrann utredning både på den kommersiella och den tekniska sidan. Skall vi göra en sådan satsning kommer det också att kosta en hel del så vi behöver ha kommit igång med de etablerade produkterna först. (2012-03-26 10:11)
Cissi: Varför kommer beslutet om ett POC-test inte förrän 2013? (2012-03-26 07:51:41)

Anne-Charlotte: Vi kommer att producera testet hos en partner som håller den standard avseende utveckling och produktion samt teknisk dokumentation som fordras för en CE-märkning. Avseende den kliniska dokumentationen så finns det redan ett test på marknaden för blodcancer som är CE-märkt, så därför gäller det för oss huvudsakligen att visa god korrelation med det existerande d v s det behövs inga stora kliniska studier. För tester för solida tumörer kommer det däremot att krävas en mer omfattande dokumentation eftersom det inte finns något test att jämföra med. (2012-03-26 10:08)
Grossing20: Finns det någon risk att CE-märkningen kommer att ytterligare försena produkten och att intäkterna därmed också riskerar att försenas? (2012-03-26 07:20:13)

Anne-Charlotte: Konkurrerande företag är Diasorin, Beckman Coulter och Biovica. Alla dessa konkurrerande metoder använder ett indirekt sätt att mäta TK som är baserade på TKs enzymatiska aktivitet. Det gör att testet blir mer komplicerat och metoden är svår att anpassa till de stora laboratorieinstrumenten, vilket är ett måste idag för att komma in i klinisk rutin. Testet kan inte heller göras som snabbtest. AroCell har en unik patenterad metod att göra antikroppar mot tymidinkinas (ingen annan har lyckats utveckla antikroppar som kan upptäcka TK i blodet) och har därför kunnat utveckla ett system som är fullt kompatibelt med alla standardsystem, både små och stora. Detta är ett krav från marknaden som vi ser det. (2012-03-26 10:05)
Mr M: Hur ser konkurrensen ut för er? (2012-03-25 20:19:46)

Anne-Charlotte: Det kommer framförallt att användas till klinisk dokumentation (2012-03-26 10:03)
Blomman: Vad skall TK 210/hem ELISA RUO testet användas till? (2012-03-25 19:36:33)

Anne-Charlotte: Pengarna skall användas till att genomföra utvecklingen av en ny råvara för att säkerställa likvärdig kvalitet vid olika produktionstillfällen samt CE-märkning och kommersialisering av TK 210/hem ELISA. De skall även räcka till att finansiera utveckling av AroCells första test för solida tumörer, TK 210/prostate ELISA. (2012-03-26 10:02)
Blomman: Vad ska pengarna i emissionen användas till? (2012-03-25 19:34:39)

Anne-Charlotte: Hej, Välkomna till denna webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa frågor! Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare för att kunna ställa frågor.