Press release Published: 27-08-08 14:16

Maxpeak AB: Kallelse till en extra bolagsstämma torsdagen den 25 september 2008

Aktieägarna i Linear AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma torsdagen den 25 september 2008, kl. 11.00, i Linear AB:s lokaler på Lucernavägen 7, 593 50 Västervik.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken per torsdagen den 19 september 2008. Anmälan om deltagande skall göras per post till Linear AB ("Bolaget"), Lucernavägen 7, 593 50 Västervik eller per mail (info@linear.se). Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast kl 12.00 den 19 september 2008. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 september 2008 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse 8. Beslut om ändringar i bolagsordningen. Styrelsen föreslår förändringar i firma, styrelsens säte, verksam-hetsbeskrivningen samt förändringar uppkomna som följd av att endast ett aktieslag finns. 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner etc. 10. Försäljning av verksamhet. Styrelsen har tecknat ett avtal kring utförsäljning av sadelverksamheten i juni 2008. Avtalet är villkorat av ett godkännande på en bolagsstämma. Genom försäljningen överförs samtliga immateriella tillgångar, varulager och inventarier. Tillgångar säljs till ett marknadsmässigt pris vilket överstiger bokfört värde samt får en positiv inverkan på Linear ABs egna kapital. 11. Stämmans avslutade Besluten att anta ny bolagsordning (punkt 8 ovan) respektive bemyndigande (punkt 9 ovan) är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslutet om försäljning av verksamhet (punkt 10 ovan) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Fullständiga förslag till beslut kommer från och med den 16 september 2008 att finnas tillgängliga hos Linear AB, Lucernavägen 7, 593 50 Västervik. Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. Västervik den 28 augusti 2008 Linear AB (publ) STYRELSEN

Document