Published: 29-11-17 08:52 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Aktiverade utgifter och övriga intäkter blev 0,4 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,7), motsvarande -0,22 kronor per aktie (-0,21).

Kassa och bank var på 1,3 miljoner kronor (13,8) per den 30 september. Bolaget har i oktober slutfört en nyemission som tillförde 17,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,1 miljoner kronor (-2,1) för det tredje kvartalet.

Bolaget meddelade den 1 november att Nick Kramer avgick som vd och ersätts av Göran Hedbys som interims-vd. Anders Hättemark blev samtidigt tillfällig styrelseordförande.

Under det tredje kvartalet levererades den första industriella pilotanläggningen till OptiFreeze. Anläggningen har under kvartalet använts för att få bekräftat att de tester som tidigare gjorts även fungerar i industriell produktion. OptiFreeze har nu en pilotanläggning som visar att teknologin är fullt skalbar, skriver bolaget i delårsrapporten.

"Nu kan därför bolaget ändra fokus, från att vara metod- och forskningsorienterat, till att bli mer marknadsfokuserat. Intresset från kunder och prospekts har ökat markant. Kontakten med kunder och prospekts har intensifierats och ett stort antal möten har hållits under kvartalet", kommenterar vd Göran Hedbys.

Efter kvartalets utgång, i november, påbörjar OptiFreeze tester tillsammans med en stor europeisk leverantör inom området OptiFresh.


OptiFreeze, Mkr Q3-2017 Q3-2016
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,9 -1,7
Resultat före skatt -1,9 -1,7
Nettoresultat -1,9 -1,7
Resultat per aktie, kr -0,22 -0,21

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se